Trafikk høyt på vellets agenda

Morgentrafikk

Selv inn på Fornebu hender det at trafikken står i stampe i morgenrushet. Her fra lyskrysset ved «Diamanten» – Braathens gamle hovedkontor.

De trafikale utfordringen på Fornebu og Snarøya, har i lang tid vært et av de sentrale arbeidsområder som styret i vellet har arbeidet med.

Ved siden av BBB-prosjektet, som ble omtalt for et par uker siden på vellets hjemmesider, har vi hatt fokus på «de nære ting»; Høsten 2013 tok derfor Snarøen Vel initiativet til en gjennomgang av gangfelt og andre steder hvor fotgjengere krysser Snarøyveien. Det deltok også representanter fra FAU og Hundsund barnehage.  Også Bærum kommune var invitert – og stilte med to representanter fra på befaringen.

Som grunnlag for arbeidet, gjennomførte kommunen tellinger av antall fotgjengere som krysset Snarøyveien på de aktuelle gangfeltene. Med basis i dette, er det utarbeidet en rapport av kommunen der det skisseres en del aktuelle tiltak. Det gjenstår for kommunen å foreta prioriteringer i disse.

Etter felles gjennomgang, foretok Bærum Kommune en telling av fotgjengere på følgende steder:

 •  Gangfelt ved Snarøya Skole.

Det ble i fjor høst lagt rumlefelt ved gangfeltet tilknyttet Snarøya skole.  Det er også montert solcellepanel på fartsmåleren. Her foreslår Bærum Kommune ingen videre tiltak da rumlefeltene antas å ha fartsdempende funksjon.

 •  Gangfelt på nordvestsiden av rundkjøring ved Hundsund Grendesenter.

Her foreslår Bærum Kommune ingen tiltak da det antas at bilistene senker farten inn mot rundkjøringen.

 •  Gangfelt sørvest for rundkjøring ved Hundsund Grendesenter.

Her forslår Bærum Kommune å forsterke belysning av gangfeltet.

 •  Gangfelt ved adkomst lagerbygg v/ Spydkasteren

Her forslår Bærum Kommune å sette opp skilt 516 på begge sider samt å forsterke belysning av gangfeltet.

 •  Gangfelt ved tursti ved Snarøyveien 113c.Fartshumper fjernet våren 2013 (5)

Her er det konstatert manglende venteareal på vestsiden av Snarøyveien. Forslaget fra Bærum Kommune går ut på å utbedre ventearealet samt å anlegge kantstein.

 •  Gangfelt ved Bjerkestrand (Meny butikken).Trafikk ved Meny 4.juni 2013 (5)

Her foreslår Bærum Kommune å utbedre nedsenket kantstein på begge sider av Snarøyveien.

 •  Gangfelt ved Mario Caprinos vei.

Her foreslår Bærum Kommune å opphøye gangfeltet samt å fjerne vegetasjon.

 •  Området hvor stien fra Snarøya Skole treffer Snarøyveien (nesten ved rundkjøringen ved Hundsund Grendesenter).

Problemer med skolebarn som i friminuttene krysser utenfor tilrettelagte kryssingspunkter i Snarøyveien. Vei og trafikk har hatt kontakt med FAU Snarøya skole angående dette, senest i desember 2013. Da det eksisterer planfrie kryssinger over Snarøyveien, ønsker Vei og trafikk ikke å legge til rette for kryssing i plan, men at de planfrie kryssingene benyttes ved kryssing av vei. Vei og trafikk har oppfordret FAU og skolen til å informere/rettlede elevene til å benytte seg av de planfrie kryssingspunktene.

 •  Bussholdeplassene ved Halden.

Her er Bærum Kommune av den oppfatning at sikten er for dårlig og at etablering av et gangfelt kan gi en falsk sikkerhet for fotgjengere.  Bussholdeplassen ligger på en bakketopp.

 •  Bussholdeplassene ved Rolfsbukta.Rolfstangveien (5)

  Her er Snarøen vel ennå ikke tilfreds med de tilbakemeldinger vi får fra kommunen, som i korthet går ut på at man ikke ønsker å endre noe her.  En stygg ulykke for noen uker siden og flere nesten-ulykker, gjør at vi kommer til å holde presset oppe, for å få bedret sikkerheten ved denne fotgjengerovergangen, som ligger tett på bussholdeplassen.

 • Her er kommunens rapport: Gangfeltrapport_kommunaleveier_Snarøyveien