Lover for Snarøen vel

Ikrafttreden 23.10.1910

Endringer: • 29.10.1911 • 10. 8.1926 • 19.6.1957 • 22. 6.1979 • 23. 3.1988

 • 29. 3.1989 • 31. 3.1993 • 07.05.2018

 

 • 1. Formål

Snarøen vel er en partipolitisk nøytral organisasjon hvis formål er å ivareta medlemmenes og velområdets felles interesser i den utstrekning Vellets vedtekter, styret og årsmøtet bestemmer.

Vellet tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til beste for beboerne og for velområdet, eventuelt i samarbeid med andre foreninger og organisasjoner i området. Det representerer befolkningen overfor kommunen og er befolkningens talerør utad, i saker som vedrører områdets og befolkningens interesser.

Vellet avgir uttalelser om saker som vedrører området. Saker som blir forelagt Vellet, behandles i samsvar med de gjensidige forpliktende avtaler som er inngått mellom kommunen og vellene i Bærum.

 

 • 2. Medlemskap og stemmerett

Alle beboerne med offentlig stemmerett, samt forretninger og firmaer innen velområdet, kan være medlemmer av Vellet. Ektefeller betaler kontingent som ett medlem. Borettslag m.v. kan ha kollektivt medlemskap. Obligatorisk medlemskap gjennom skjøte eller leiekontrakt kan finne sted. På medlemsmøter og årsmøter har alle tilstedeværende medlemmer stemmerett.

Det kan ikke stemmes ved fullmakt. Medlemmene er forpliktet til å betale den kontingent som årsmøtet til enhver tid har fastsatt, innen gjeldende frist. Utmelding skal skje skriftlig. Et medlem som ikke har betalt kontingent på to år, kan strykes. Varsel om dette, må dog først være gitt skriftlig.

 

 • 3. Velområdets avgrensning

Snarøen Vel omfatter Snarøya, inklusive Geita, Vassholmen og Holsa, samt Hundsund grendesenter og Snarøya sportsklubb.

 

 • 4. Regnskap og regnskapsår

Vellets regnskapsår følger kalenderåret. Revidert regnskap skal legges frem for medlemmene hvert år.

 

 • 5. Årsmøtet

Vellets høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinære årsmøter holdes hvert år innen utløpet av april måned. Innkalling til årsmøtet sendes alle medlemmer senest 14 dager før årsmøtet, sammen med styrets beretning, forslag til dagsorden og innkomne forslag. Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret eller minst 1/10 av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkalling må skje på samme måte som for ordinære årsmøter og innkalling må angi de saker som ønskes behandlet. Andre saker enn de som er nevnt i innkallingen eller i dagsorden og som et medlem ønsker behandlet på et årsmøte, må være styret i hende senest en uke før møtedagen. Årsmøtet kan behandle enhver sak, men kan bare fatte vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.

 

Årsmøtet, som ledes av styrelederen eller spesielt valgt dirigent, skal behandle følgende saker:

 • Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 • Styrets beretning
 • Regnskap med revisjonsberetning
 • Budsjett for neste år – herunder fastsettelse av kontingent
 • Saker som fremmes av Styret i henhold til § 6, 5. ledd
 • Andre saker som er nevnt i innkallingen
 • Eventuelt
 • Valg av:
 • Styreleder
 • 7 styremedlemmer
 • Revisor
 • Forvaltningsutvalgets medlemmer
 • Valgkomité med 3 medlemmer for ett år
 • Eventuelt 2 personer til å undertegne protokollen fra møtet

 

Styrelederen og styrets øvrige medlemmer velges for to år ad gangen, slik at tilnærmet halvparten trer ut av styret hvert år. Alle myndige medlemmer av Vellet er valgbare. Gjenvalg kan finne sted. Medlemmene plikter å motta valg. Enhver kan imidlertid unnslå seg valg for så lang tid som vedkommende tidligere har innehatt tilsvarende verv. Valgte tillitsmenn som flytter ut av velområdet, kan bare fungere ut valgperioden. Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. Alle valg og avgjørelser – lovendringer unntatt – treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende. Årsmøtet avgjør om en avstemning skal skje skriftlig.
Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger.

 

 • 6. Styret

Styret forestår den daglige drift og ledelse av Vellet på grunnlag av Vellets lover og beslutninger fattet av et årsmøte. Styret er beslutningsdyktig når styreleder eller nestleder samt minst 3 av de øvrige styremedlemmene er til stede. Alle avgjørelser treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er styrelederens/nestlederens stemme avgjørende.

Styrelederen innkaller til styremøter. Styremøter kan også innkalles av 3 styremedlemmer i fellesskap. Alle styrets medlemmer skal i tilfelle være varslet om dette. Styret fører protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal snarest mulig etter hvert møte tilstilles Forvaltningsutvalget ved dets formann.

Vellet forpliktes av styrelederen eller ved dennes forfall av nestlederen sammen med et av de øvrige medlemmer av styret. Alle utbetalinger skal være anvist av styrelederen eller ved dennes forfall av nestlederen samt et av de
øvrige medlemmer av styret. Styret kan ikke oppta lån eller inngå andre avtaler av vesentlig betydning uten etter vedtak på årsmøtet eller med forbehold om slikt vedtak. Dette gjelder også enhver avtale vedrørende Vellets faste eiendommer, herunder om bruksrett til disse. Styret konstituerer seg selv og velger innen sin midte nestleder, sekretær, kasserer og eventuelle andre spesielle oppgaver. Styret oppnevner dessuten de utvalg eller komiteer som det er behov for. Styrelederen i slike komiteer bør være medlem av styret.

 • 7. Forvaltningsutvalg

Fru Michelets Gavefond og Vellets andre særskilte formuesgjenstander, herunder de faste eiendommer, forvaltes av et eget Forvaltningsutvalg.

Forvaltningsutvalget består av 3 medlemmer som velges på årsmøtet for 5 år av gangen. Utvalgets valgte medlemmer kan ikke være medlem av styret. Formannen velges særskilt. Styrets styreleder tiltrer utvalget.

Forvaltningsutvalget skal føre kontroll med forvaltningen av Vellets eiendommer og andre midler herunder Fru Michelets Gavefond, og avgi rapport til styret om eventuelle disposisjoner som nevnt i § 6, 5. ledd. Forvaltningsutvalget kan gi veiledende råd til styret om en disposisjon er av den art at den for å få gyldighet krever vedtak av årsmøtet.

 

 • 8. Medlemsmøter

Styret arrangerer medlemsmøter når det foreligger saker som befolkningen bør orienteres om, når styret finner det ønskelig å drøfte en sak i et videre forum og høre medlemmenes synspunkter, eller når det uttrykkes ønske om slike møter fra kommunen. Eventuelle avstemninger på slike møter er bare veiledende for styret ved den videre behandling av vedkommende sak.

 

 • 9. Samarbeid

Vellet må opprettholde en jevnlig kontakt med kommunale organer og delta på de orienterings- og informasjonsmøter som blir holdt for å bli kjent med de planer som foreligger for området på kort og lang sikt.

Saker som forelegges Vellet i henhold til de samarbeidsavtaler som er inngått mellom kommunen og vellene, behandles i samsvar med de retningslinjer som er trukket opp i disse avtalene. For saker som vedrører flere vel og som er forelagt Vellet av Velforbundet eller kommunen, sendes gjenpart av korrespondanse og/eller utskrift av møteprotokoller til disse, til orientering.

 

 • 10. Vellets aktiva

Fru Michelets Gavefond:

Fru Michelets Gavefond skal benyttes etter forutsetningen til kjøp av Pelvikodden som båtplass og badeplass. Skulle kjøpet av Pelvikodden ikke bli gjennomførbart, skal midlene anvendes til kjøp av annen fast eiendom på Snarøya for lignende anvendelse. Fondet skal anbringes på mest fordelaktig og sikker måte, fortrinnsvis 1.ste prioritets pantelån og med hensiktsmessig oppsigelsestid. Avkastning tillegges kapitalen.

Andre faste eiendommer:

Salg eller annen økonomisk forføyning over Vellets faste eiendommer må ikke finne sted uten for derved å sikre ervervelse av andre, mer hensiktsmessige eiendommer. Andre særskilte formuesgjenstander må også bare anvendes etter sitt formål.

 

 • 11. Lovendringer

Endringer i lovene kan bare foretas av et årsmøte.

Forslag om slike endringer må være innkommet til styret senest 2 måneder før årsmøtet og skal kunngjøres sammen med innkallingen til dette.

Lovendringer kan bare avgjøres med 2/3 flertall av de avgitte stemmer når minst 10 % av medlemmene er tilstede. Er årsmøtet ikke beslutningsdyktig etter denne bestemmelse, skal styret innkalle til et ekstraordinært årsmøte eller ta saken opp på neste ordinære årsmøte. Dette årsmøtet er i så fall beslutningsdyktig uansett fremmøte.

Orientering om lovendringer skal sendes Bærum Velforbund.

 

 • 12. Utnevnelse av æresmedlem. Hederstegn

Årsmøtet kan etter innstilling fra styret, utnevne til æresmedlemmer, personer som gjennom lengre tid og/eller etter spesielt god innsats for Vellet, har gjort seg fortjent til dette.

 

 • 13. Oppløsning

Vedtak om oppløsning av Vellet må behandles av to på hverandre følgende ordinære årsmøter og krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer når minst 25 % av medlemmene er til stede.

Forslag om sammenslutning med nabo-vel behandles etter reglene for lov-endringer i § 11.

Når et forslag om oppløsning skal behandles, skal Bærum Velforbund være varslet om dette og skal kunne ha en representant tilstede på årsmøtet.

Disponeringen av Vellets midler og eiendeler må foretas i samsvar med regler gitt i Vellets lover. Utfyllende bestemmelser om dette kan fattes med simpelt flertall på det andre årsmøtet. Dersom ikke lovene bestemmer noe annet, overlates midler og eiendeler til Bærum Velforbund, som kan disponere disse til formål til beste for vedkommende velområde.

Vellets arkiver skal overlates Bærum bibliotek for oppbevaring.

 

 • 14. Ikrafttreden

Disse lover er senest endret på ekstraordinært årsmøte 07. mai 2018 og trer i kraft fra
samme dato.