Styret i Snarøen vel 2023 – 2024


Snarøya er et stort område, med mange innbyggere – og er definitivt blitt et pressområde når det gjelder utbygging. Med sjø på tre sider og nærhet til hovedstaden, er øya blitt et av Norges mest attraktive steder å bo – med de følger dette får for boligbygging og priser for disse.

Som en følge av dette, blir vellet en viktig aktør, som er satt til å ivareta beboernes interesser – og være talerør mot kommune og andre instanser. Større saker som angår utbygging, nabovarsler, trafikksikkerhet og kommunale saker, må behandles grundig, for å sikre våre nærområder.

Snarøen vel besitter også flere mindre eiendommer – som våre medlemmer nå kan få fullt innsyn i, ved å gå inn i vår eiendomsoversikt, her på vellets hjemmeside. (Lanseres februar 2020). På alle disse områdene kan vi tydelig merke en økt aktivitet i styrets arbeid.

Kommunikasjon med våre medlemmer står også høyt på agendaen, for å sikre at medlemmene er oppdatert på hva som foregår. Vi har en aktiv hjemmeside som gir dybdekunnskap – mens enkle budskap formidles løpende på vellets Facebookside.

At vellet også har sentrale oppgaver med å organisere strøsand til våre stier og veistumper – samle inn hageavfall for våre medlemmer, slik at ikke «alle» må kjøre til Isi for å levere privat, samt tar seg av lokale aksjoner, gjør at oppgavene til tider krever at alle i styret trår til innenfor sine respektive ansvarsområder.

Styret i vellet består av beboere, som på frivillig basis, valgt av årsmøtet, gjør en jobb for fellesskapet. Det er et sosialt og hyggelig fellesskap – og gir den enkelte god anledning til å bli godt kjent i sitt nærmiljø. At styret også et par ganger i løpet av året, samles til hyggelig avslutning før jul og sommerferien setter inn, gjør arbeidet også mer lystbetont.

Beboere som er interessert i å gjøre en innsats, bes ta kontakt med valgkomitéens formann Pelle Vedner (pelle@tenfour.no)