Retningslinjer for Barn- og ungdomsstipend Snarøen Vel

(Sist oppdatert: 11/2023)

Retningslinjer for Barn- og ungdomsstipend Snarøen Vel    

§ 1 Formål

Stipend tildelt av Snarøen Vel, kan etter innstilling bevilges til barn og ungdom samt frivillige veiledere / ildsjeler på Snarøya.

Stipendet skal gavne det lokale miljøet for barn- og ungdom og kan tildeles etter innstilling til fire hovedgrupper:

  1. Personlig premiering til talentfulle barn- ungdommer
  2. Premiering til gruppe, ved oppnådde resultat og god innsats
  3. Personer som bidrar til barn- og ungdomsmiljøet innenfor området
  4. Personer som i løpet av året har fremstått som en ildsjel som har gjort noe ekstra for medmennester i vårt område
  5. Nye initiativ og prosjekt som inspirerer og engasjerer det lokale barn- og ungdomsmiljøet

Stipendet er kun åpent for barn og ungdommer boende på Snarøya – og for personer som bidrar innenfor området.

§ 2 Søknad

Skriftlig innstilling sendes til Snarøen Vel innen;

31. desember i gjeldende stipendperiode. 

Innstiller kan ikke være i nær familie / pårørende til den som innstilles. Innstiller må

være medlem i Snarøen vel.

Innstillingen skal inneholde: 

For gruppe A, B, C og D:

Informasjon om person/gruppe og begrunnelse for innstilling

For gruppe E:

Informasjon om prosjektet, budsjett og fremdriftsplan.

§ 3 Bruk av midler

For gruppe A, B, C og D:

Fritt bruk av stipendmidlene.

For gruppe E:

Tildelte midler skal uavkortet gå til prosjektet. Bruk av midler skal kunne dokumenteres overfor ligningsmyndighetene.

§ 4 Vurdering 

Innstillinger behandles av styret i Snarøen Vel, etter at søknadsfristen er gått ut. 

Stipendet besluttes og tildeles av styret i Snarøen Vel. 

Styrets avgjørelse er endelig – og kan ikke påklages.

§ 5 Tildeling

Tildelingsramme for stipendet fastsettes av styret og er pt. kr 30.000,-. Stipendet kan tildeles én stipendiat eller fordeles på flere.

Offentliggjøring av stipendet skjer på Snarøen Vels årsmøte.  

§ 6 Utbetaling

Stipendet utbetales til mottaker i én sum.  

Stipendet er oppgavepliktig overfor ligningsmyndighetene. Det er ikke trekkpliktig ved tildeling som veldedighetsformål, i premiering for prestasjon, eller personlig resultat. 

Stipendet kan være skattepliktig, avhengig av de til enhver tid gjeldende skatteregler.

§ 7 Endringer

Styret kan endre retningslinjene ved ny stipendperiode.  Sist oppdatert: 11/2023