Retningslinjer for Barn- og ungdomsstipend Snarøen Vel

(Sist oppdatert: 11/2022)

§ 1 Formål

Stipend tildelt av Snarøen Vel, kan etter innstilling bevilges til barn og ungdom samt frivillige veiledere innen barn – og ungdomsarbeid på Snarøya.

Stipendet skal gavne det lokale miljøet for barn- og ungdom og kan tildeles etter innstilling til fire hovedgrupper:

A) Personlig premiering til talentfulle barn- ungdommer  

B) Premiering til gruppe, ved oppnådde resultat og god innsats

C) Personer som bidrar til barn- og ungdomsmiljøet innenfor området 

D) Nye initiativ og prosjekt som inspirerer og engasjerer det lokale barn- og ungdomsmiljøet 

Stipendet er kun åpent for barn og ungdommer boende på Snarøya – og for personer som bidrar til barn- og ungdomsmiljøet innenfor området.

§ 2 Søknad

Skriftlig innstilling sendes til Snarøen Vel innen;
31. desember i gjeldende stipendperiode. 

Innstiller kan ikke være i nær familie / pårørende til den som innstilles. Innstiller må være medlem i Snarøen vel.

Innstillingen skal inneholde: 

For gruppe A, B og C:
Informasjon om person/gruppe og begrunnelse for innstilling

For gruppe D:
Informasjon om prosjektet, budsjett og fremdriftsplan.

§ 3 Bruk av midler

For gruppe A, B og C:
Fritt bruk av stipendmidlene.

For gruppe D:
Tildelte midler skal uavkortet gå til prosjektet. Bruk av midler skal kunne dokumenteres overfor ligningsmyndighetene.

§ 4 Vurdering 

Innstillinger behandles av styret i Snarøen Vel, etter at søknadsfristen er gått ut. 
Stipendet besluttes og tildeles av styret i Snarøen Vel. 
Styrets avgjørelse er endelig – og kan ikke påklages.

§ 5 Tildeling

Det tildeles stipend, basert på renteavkastning på bankmidler tilhørende Snarøen Vel. Tildelingsramme for stipendet er avhengig av renteutviklingen det enkelte år – og fastsettes av styret. Stipendet kan tildeles én stipendiat eller fordeles på flere.

Offentliggjøring av stipendet skjer på Snarøen Vels årsmøte.  

§ 6 Utbetaling

Stipendet utbetales til mottaker i én sum.  

Stipendet er oppgavepliktig overfor ligningsmyndighetene. Det er ikke trekkpliktig ved tildeling som veldedighetsformål, i premiering for prestasjon, eller personlig resultat. 

Stipendet kan være skattepliktig, avhengig av de til enhver tid gjeldende skatteregler.

§ 7 Endringer

Styret kan endre retningslinjene ved ny stipendperiode. 

Sist oppdatert: 11/2022