Retningslinjer for Barn- og ungdomsstipend Snarøen Vel

Kriterier for søknad

Stipend bevilges til barn og ungdom og frivillige veiledere innen barne – og ungdomsarbeid innenfor Snarøen Vels område. Stipendet skal gavne det lokale velmiljøet for barn og ungdom – og kan tildeles etter innstilling i vellets styre til en av følgende fire grupper:
 • Gruppe A: Personlig premiering til et talentfullt barn eller ungdom.
 • Gruppe B: Barne- eller ungdomsgruppe for oppnådd resultat og god innsats
 • Gruppe C: Personer som bidrar til barn- og ungdomsmiljøet innenfor velets område
 • Gruppe D: Personer som har nye initiativ som inspirerer og gavner velområdets lokale barn og ungdomsmiljø
Hvem kan søke om stipend
 • Alle kan søke, men ingen kan søke om stipend på vegne av seg selv.
Tilhørighet
 • Både søker og stipendiat må sokne til Snarøen Vels geografiske område.
 • Skriftlig søknad sendes til Snarøen Vel innen 31. desember for gjeldende stipendperiode.
Krav til innhold i søknad: For gruppe A – C:
 • Søknaden skal inneholde hvilken gruppe kandidaten faller inn under.
 • Utfyllende informasjon om person/gruppe – og begrunnelse for innstilling.
For gruppe D:
 • Informasjon om prosjektet, budsjett og fremdriftsplan.
Søknadsfrist
 • Søknadsfrist 31. desember i kalenderåret.
Vurdering
 • Søknader behandles av styret i Snarøen Vel, etter at søknadsfristen har gått ut.
 • Stipendmottakere velges – og stipendet tildeles av styret i Snarøen Vel.
 • Styrets avgjørelse er endelig og kan ikke påklages
Tildeling
 • Størrelsen på stipendet fastsettes av styret for hvert år.
 • Stipendet kan tildeles én stipendiat eller fordeles på flere.
 • Offentliggjøring av stipendet skjer på Snarøen Vels årsmøte.
Utbetaling
 • Stipendet utbetales til mottaker og kan være skattepliktig, avhengig av de til enhver tid gjeldende skatteregler.
 • Beløpet er derfor oppgavepliktig til Skatteetaten.
Endringer Styret kan endre retningslinjene ved ny stipendperiode. Sist oppdatert: Snarøya, 1. november 2018