Retningslinjer for Barn- og ungdomsstipend Snarøen Vel

Kriterier for søknad

Stipend bevilges til barn og ungdom og frivillige veiledere innen barne – og ungdomsarbeid innenfor Snarøen Vels område.

Stipendet skal gavne det lokale velmiljøet for barn og ungdom – og kan tildeles etter innstilling i vellets styre til en av følgende fire grupper:

 • Gruppe A: Personlig premiering til et talentfullt barn eller ungdom.
 • Gruppe B: Barne- eller ungdomsgruppe for oppnådd resultat og god innsats
 • Gruppe C: Personer som bidrar til barn- og ungdomsmiljøet innenfor velets område
 • Gruppe D: Personer som har nye initiativ som inspirerer og gavner velområdets lokale barn og ungdomsmiljø

Hvem kan søke om stipend

 • Alle kan søke, men ingen kan søke om stipend på vegne av seg selv.

Tilhørighet

 • Både søker og stipendiat må sokne til Snarøen Vels geografiske område.
 • Skriftlig søknad sendes til Snarøen Vel innen 31. desember for gjeldende stipendperiode.

Krav til innhold i søknad:

For gruppe A – C:

 • Søknaden skal inneholde hvilken gruppe kandidaten faller inn under.
 • Utfyllende informasjon om person/gruppe – og begrunnelse for innstilling.

For gruppe D:

 • Informasjon om prosjektet, budsjett og fremdriftsplan.

Søknadsfrist

 • Søknadsfrist 31. desember i kalenderåret.

Vurdering

 • Søknader behandles av styret i Snarøen Vel, etter at søknadsfristen har gått ut.
 • Stipendmottakere velges – og stipendet tildeles av styret i Snarøen Vel.
 • Styrets avgjørelse er endelig og kan ikke påklages

Tildeling

 • Størrelsen på stipendet fastsettes av styret for hvert år.
 • Stipendet kan tildeles én stipendiat eller fordeles på flere.
 • Offentliggjøring av stipendet skjer på Snarøen Vels årsmøte.

Utbetaling

 • Stipendet utbetales til mottaker og kan være skattepliktig, avhengig av de til enhver tid gjeldende skatteregler.
 • Beløpet er derfor oppgavepliktig til Skatteetaten.

Endringer

Styret kan endre retningslinjene ved ny stipendperiode.

Sist oppdatert: Snarøya, 1. november 2018