Årsmøte 2020 arrangeres på Hotel Scandic; Mandag 20. april 2020 Kl. 19:00.

Velkommen!

Valgkomitéen, som består av;

 • Leder Jan G. Breivik  Mailto:jan@jgbc.no
 • Pelle Vedner              Mailto:pelle@tenfour.no

er i full gang med å se etter kandidater til styret.

Har du forslag til kandidater, kan begge disse kontaktes på respektive mailadresser.

 

Forslag referat årsmøte 2019:

Tidspunkt:  Mandag 29. april 2019 kl. 1900

Sted:            Hotel Scandic, Sjøflyhavna

Tilstede:      55 personer inkl.  8 styremedlemmer, hvorav 46 stemmeberettigede

 

Saker til behandling:

 

 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Styrets leder ønsket velkommen til årsmøtet 2019 i lokalene til Hotel Scandic ved Sjøflyhavna, et lokale som Snarøen Vel har benyttet til sine årsmøter de senere år.

Innkalling og dagsorden ble godkjent etter kommentarer fra Jan Roar Fløttre og Tom Christensen.

 

 1. Oppnevnelse av møteleder og referent

Jostein Grosås ble valgt til møteleder, og  Anne-Kari Herrebrøden ble valgt til referent.

 

 1. 3. Referat fra årsmøtet 2018

Tom Christensen og Jan Roar Fløttre hadde kommentarer til referatet fra 2018. Møteleder informerte om at årsmøtet skal behandle, men ikke godkjenne referatet fra årsmøtet

 

Signere protokoll: Christofer Scheen og Kjell Øiestad

 

 1. Årsberetning for 2018

Snaren vels styrende organer har bestått av følgende personer i 2018:

Styret i perioden 2018-2019                        Sist valgt             Mobiltelefon:

 • Paal Alme – Styreleder                                      2018                   911 34 302
 • Anne-Kari Herrebrøden – Nestleder              2018                   918 39 639
 • Harald Taasen                                                     2018                  928 83 842
 • Kristine Schüssler – Kasserer                           2019                   995 27 785
 • Ole-Jacob Gullak Foss                                       2018                   901 57 166
 • Dag Vangsnes                                                      2018                  482 60 000
 • Kim Gjelseth                                                        2018                  934 97 997
 • Hildegun Stalheim                                             2018                  957 98 934

Revisor: Trygve Hofland

Valgkomité:

 • Jan Gunnar Breivik
 • Heidi Lill Mollestad Oppegaard
 • Kikki Reitan

Forvaltningsutvalget                    

 • Cato Musæus
 • Esben Poulsen
 • Jostein Grosaas
 • Styreleder i Snarøen vel tiltrer utvalget

Vellets representanter i Snarøykilens Båthavns styre 2018-2019

 • Knut Ellevog
 • Øyvind Lien
 • Tor Engebrigtsen

Styret, revisor og forvaltningsutvalget for Fru Michelets Gavefond velges av årsmøtet. Vellets representanter til andre styrer og råd utpekes av velstyret.

Styrets arbeid

Møteleder gjennomgikk årsrapporten som i sin helhet står på trykk i årsmøte-invitasjonen som er distribuert til alle husstander i vel området.

Poster hvor det ble gitt utfyllende kommentarer:

Vellets eiendommer: Styremedlem Harald Taasen utdypet punktet rundt arbeidet med å arkivere informasjon om vellets eiendommer. Han fortalte at målet er at beboerne selv skal kunne gå inn å søke på eiendommene/strender etc i arkivet. Representantene i styret som sitter i eiendomsgruppen er Harald Taasen, Ole-Jacob Foss, Kim Gjelseth og Dag Vangsnes.

Horsletjernet: Det kom spørsmål fra salen om arbeider pågående ved Horsletjern. Styreleder informerte om at arbeidet er planlagt avsluttet og området ryddet i nærmeste fremtid.

Websiden: Nye websider er nå publisert; www.snaroenvel.no

Strendene – etterfylling av sand: Det kom spørsmål fra salen om det er planer for å fylle på mer sand på strendene. Styret vil besørge etterfylling ved behov.

 

 1. Årsregnskap 2018 med revisjonsberetning, og budsjett for 2019

Det fremlagte regnskap med revisjonsberetning for Snarøen Vel ble gjennomgått av vellets kasserer Kristine Schüssler. Snarøen vel har god økonomi og et solid bankinnskudd. Regnskapet for 2018 med revisjonsberetning for fru Michelets Gavefond ble godkjent av årsmøtet. Budsjett 2019 og kontingent for 2019 ble vedtatt.

Det ble stilt spørsmål fra salen på hva pengene er tenkt brukt til, og påpekt at mer penger bør brukes på tiltak for befolkningen. Styrets leder informerte om at styret har som mål å bruke mer penger på gode formål for Snarøyas beboere, men at det de siste to år har vært brukt mye tid på interne stridigheter og få et nytt styre opp og stå etter store utskiftninger i fjor. Det ble også informert om at vi er i gang med å kjøpe sittebenker som skal stå strategisk plassert der øyas beboere ferdes.

Det ble også opplyst om at Michelets gavefond er låst til kjøp av fast eiendom.

Medlemmer: Det ble kommentert at medlemstallet har gått noe ned. Nestleder informerte om at årsaken til dette er at vellets område nå er noe mindre og at det har vært lite verveaktivitet. Styret har byttet medlemssystem, og kan selv administrere medlemsbasen, noe som gjør det enklere å gjøre aktiviteter for å øke antall betalende medlemmer.

Det kom spørsmål rundt mulighet for oppslagstavle på den nye Spar butikken. Styreleder informerte om at det har vi dessverre ikke fått lov til.

 

 1. Snarøykilen Båthavn

Formann i båthavnen, Per Aaserud, redegjorde for situasjonen i båthavnen.

Båthavnen har god egenkapital og det er nå ingen ventetid på bøyeplass. Spesielt i ytre havn er det flere ledige plasser.

Det ble også redegjort for problematikken man har rundt henleggelse av båtvrak i foreningens bøyer. I løpet av det siste året har det vært to slike tilfeller i båthavnen. Kommunen har etter sterkt påtrykk tatt kostnaden for destruering av de to båtene.

Grunnet mye vær og større båter økes nå moringenes vekt i ytre havn fra 1000 til 1500 kg, og i indre havn økes vekten fra 500 til 1000 kg. Dette gjøres gjennom en strukturert utskifting/oppgradering av bøyene. Båthavnen har tatt ansvar for å sikre bøyene gjennom dette utskiftingsprogrammet. Men det er fortsatt noen utfordringer med bøyetau som skades av  propeller og med det gjøres svakere eller ryker, så styreformann Aaserud oppfordrer til aktsom kjøring i havnen.

 

 1. Valgkomitéens innstilling

 Valgkomite v/Jan Breivik informerte at valgkomiteen har hatt en enkel oppgave i år. Det var kun styrets kasserer Kristine Schüssler som var på valg. Kristine ble innstilt for 2 nye år.

I tillegg har Hildegunn Stalheim fungert som styrets observatør siste år og hun er innstilt som ordinært styremedlem i ett år.

Et av valgkomiteens medlemmer Kikki Reitan flytter fra Snarøya. Styret gis fullmakt til å supplere valgkomiteen med ett nytt medlem.

 

 1. Valg

Valgkomiteens innstilling til styre, revisor, forvaltningsutvalg og valgkomite ble enstemmig vedtatt og det nye styret i Snarøen Vel består således av følgende personer:                                                                   Sist valgt:

 • Paal Alme, styreleder                                     2018
 • Anne-Kari Herrebrøden, nestleder            2018
 • Kristine Schüssler, kasserer                         2019
 • Harald Taasen                                                2018
 • Dag Vangsnes                                                 2018
 • Kim Gjelseth                                                   2018
 • Ole Jacob Foss                                               2018
 • Hildegunn Stalheim                                     2019

Revisor:

 • Trygve Hofland

 

Snarøen Vel’s Forvaltningsutvalg velges for 5 år adgangen

 • Cato Musæus          Sist valgt:                   2017
 • Esben Poulsen                                            2107
 • Jostein Grosaas                                          2107

 

Valgkomite:

 • Jan Gunnar Breivik
 • Heidi Lill Mollestad Oppegaard
 • Et tredje medlem velges av styret

 

 1. Innkomne saker:

 

 1. a) Krav om fratreden av styrets leder/styremedlemmer, fremsatt av Jan Roar Fløttre

Fløttre redegjorde for sitt krav og bakgrunnen for dette. Styrets leder ga også sin begrunnelse for at han fant dette kravet svært urimelig.

 

Forslag til vedtak: Paal Alme skal fratre som styrets leder.

 

Det ble informert om fra kasserer Kristine Schüssler at hvis styreleder kastes vil hele styret trekke seg.

 

Resultat av votering (totalt 46 stemmer):

 • For fratredelse: 5
 • Mot fratredelse: 39
 • Blank stemme: 2

Konklusjon: Forslaget ble ikke tatt til følge

 

 1. b) Lys i mørke, framsatt av Tom Christensen

Tom Christensen fremmet ønske om at vellet bør overta ansvar for betaling av veilys i Kongshavn, hvor det er beboerne som betaler for dette i dag.

Styrets leder informerte om at denne saken har vært til behandling i styret. Styret har vedtatt ikke å dekke kostnadene til veilys, men at det skal jobbes for at kommunen skal overta driftskostnadene. Styret mener ikke det er riktig å bruke vellets midler på løpende drift av lyssetting hvis dette kan unngås.

Styrets leder informerte at det har vært befaring med kommunen på stien mellom pumpehuset og tennisbanen. Her vurderes det løsninger som går på solcelle. Det ville være fordelaktig da det da ikke påløper faste driftskostnader for anlegget.

Hoslebakken (Brattbakken) har blitt lyssatt i nyere tid. Driftskostnadene tas av kommunen, da dette er en kommunal vei.

Det har også kommet en forespørsel om lyssetting av stien mellom Halden terrasse og Haldenveien.

Styreleder bekreftet at lyssetting av vellets stier og veier vil bli en sak det skal jobbes med fremover.

 

 1. c) Bom i Halden Terrasse, fremsatt av naboer v/Bjørn Rustad

Rustad redegjorde for bommen som tidligere har stått i Halden Terrasse og stengt gjennomgangstrafikken / parkeringsmulighetene i sommerhalvåret. Denne bommen har blitt fjernet av Bærum kommune etter påtrykk fra vellets styre. Naboer har samlet inn 54 underskrifter fra beboere som ønsker å få bommen på plass igjen. Det ble redegjort for hvor farlig denne veistrekningen nå har blitt for barna som ferdes der.

Styrets leder informerte om at styret hadde bedt kommunen om å fjerne bommen med bakgrunn i et unisont ønske fra beboerne i området fremsatt av daværende styremedlem Jan Roar Fløttre. Han anmodet i 2017 Snarøen vels styre om å bidra til å få bommen fjernet på vegne av beboerne i området. På bakgrunn av dette anmodet styret Bærum kommune om å få bommen fjernet i 2017.

 

Fløttre redegjorde for sin rolle i denne saken som medførte at bommen ble fjernet.

Rustad anmodet styret om å ta kontakt med kommunen for å få på plass bommen igjen.

Det kom kommentarer fra salen på at en tilbakeføring av bommen vil øke belastningen på de andre veiene i området og at de ikke synes det er noe godt eller prinsipielt fornuftig standpunkt/alternativ å tilbakeføre bommen og at det heller må jobbes for alternativer som reduserer trafikk/fart i området. Det er for mye feilparkeringer og høy fart i alle veier på øya.

 

Styret tar saken videre til behandling.

 

Snarøya, 29. april 2019

Anne-Kari Herrebrøden

Referent

 

Protokoll signert:

 

Christofer Scheen                                                      Kjell Øiestad

Snarøyveien 113