Årsmøte 2010 arrangeres i Kirkestuen, Snarøya Kirke, onsdag 28. april kl. 1930. Velkommen!

Vellets høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinære årsmøter holdes hvert år innen utløpet av april måned.

Innkalling til årsmøtet sendes alle medlemmer senest 14 dager før årsmøtet, sammen med styrets beretning, forslag til dagsorden og innkomne forslag.

Årsmøtet 2010 skal godkjenne Referat fra fjorårets møte, før det er endelig godkjent.

Forslag til referat fra møtet følger her:

SNARØEN VEL – Referat fra årsmøtet 2009

Tidspunkt: Tirsdag 28. april 2009 kl. 1930

Sted: Hundsund Grendesenter, Skolebygget

Tilstede: 34 personer samt 8 styremedlemmer

Følgende saker forelå til behandling:

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

Det var ingen bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen, og følgelig ble dette punktet enstemmig godkjent

2. Oppnevnelse av møteleder og referent.

Som møteleder ble valgt Fredrik Blom, og som referent ble valgt Tom Christensen.

3. Referat fra årsmøtet 2008.

Det var ingen bemerkninger til referatet fra årsmøtet i 2008, og referatet ble følgelig godkjent uten kommentarer av årsmøtet.

 4. Årsberetning for 2008.

Det synes vanskelig å få trykket et helt nøyaktig kart over vellets stier og turveier, og under gjennomgangen av årsberetningen med inntegnete turstier, viste det seg å være en feil markering av «veien» som forbinder enden på Ropernveien og Fürstveien. Se punkt 10 på oversikten. Den stiplede linjen skal ikke gå ned til sjøen, ned men til Fürstveien.

Med hensyn til forsøkene med å få til en avtale med Fürstlia sameie om en sti over deres område fra Fürst brygge til Tandbergodden, meddelte Jørgen Juell at hans dialogen med Sameiet, dessverre måtte starte på nytt, da sameiet har fått et helt nytt styre.

Fra salen ble det forespurt om hvordan det lå en med den prosjekterte stien mellom Fürstveien og Kongshavn over Fürstkollen, og det ble gjort oppmerksom på at den øverste delen er gangbar, men at det fremdeles var byggeaktivitet på den nedre delen av området, og at utbygger derfor ikke var ferdig med denne delen.

Årsmøtet anmodet også om en utbedring av stien langs Snarøykilen fra Snarøyveien til Båtstø, som nå var i dårlig forfatning.

I forbindelse med gjennomgang av stiene, ble det påpekt at de kasser som er oppsatt på å bli kvitt avføringsposene fra «luftede» hunder, måtte ettersees og eventuelt repareres. Vellet vil ta saken opp med Bærum kommune, som er ansvarlig.

Leder av Styret i Snarøen Vel, Jørgen Juell, redegjorde for hvordan det lå en med hensyn til det området som kalles Mortenskogen. Snarøen Vel forsøker å få dette området bevart som et uberørt friområde til benyttelse for barn og andre uten at det foretas inngrep og tilretteleggelse for organisert lek. Snarøen Sjøspeidergruppe disponerer for tiden en liten hytte på området, der de kan avholde sine møter. Mortenskogen eies av Statsbygg, og Snarøen Vel har hittil fått til en forvaltningsavtale med Statsbygg, men dessverre sliter vellet med å få avtaler utover et år av gangen. Jørgen meddelte årsmøtet at han var bekymret for at Statsbygg med tiden ønsket å få området omdisponert fra dagens LNF område (Landbruk / Natur / Friluft) til et område for boligutbygging. Problemet er at området i Kommuneplanen er betegnet som et LNF område, men området er ikke regulert. Snarøen Vel arbeider tett med Bærum Kommune for å kunne få rask området regulert som LNF område, og tilstedeværende ordfører i Bærum kommune, Odd Reinsfelt, uttrykte i Bærum Kommune ville gjøre sitt ytterste for å støtte Snarøen Vel i deres ønsker om bevaring av området i sin originale tilstand.

Årsberetningen ble deretter enstemmig godkjent av årsmøtet.

 5. Årsregnskap 2008 med revisjonsberetning.

Det fremlagte regnskap med revisjonsberetning for Snarøen Vel ble gjennomgått av styrets Kasserer Marius Brekke og enstemmig godkjent av årsmøtet.

Likeledes ble regnskapet for Fru Michelets Gavefond godkjent av årsmøtet.

6. Budsjett for 2009.

Fastsettelse av Kontingent.

Styret i Snarøen Vel synes økonomien i vellet er meget god, og ønsker ikke å foreta noen endringer med hensyn til medlemskontingenten som for tiden er som følger:

Individuelle medlemmer kr. 200

Kollektive medlemmer kr. 130

Også parkeringsavgiften i Bruksveien foreslås uendret.

I forbindelse med styrets budsjettforslag var det avsatt en post for utgifter til bruk av eksterne rådgivere til et beløp på kr. 40.000 til Tross for at det i 2008 kun var brukt kr. 1.406 .- til Slike formål. Styret ønsket imidlertid noe rom for eventuelle saker som krever ekstern ekspertise.

På bakgrunn av vellets gode økonomi ønsket styret å kunne benytte seg av kapitalens avkasting til å støtte gjennom f.eks. stipend e.l. til personer eller annet med tilhold på Snarøya. Dette vil i så fall være i tillegg til budsjettforslaget på kr. 60.000 som bidrag til forskjellige organisasjoner på Snarøya, med søknadsfrist den 1. juni.

Hageavfallsaksjonen i 2008 var meget vellykket, og styret foreslo derfor en gjentagelse i 2009 der det i budsjettet var avsatt kr. 30.000 til dette formål.

Kasserer Marius Brekke informerte om at de budsjetterte utgifter på kr. 7.000 til administrasjonsutgifter i all vesentlighet dreide seg om den fysiske bokføring av regnskapet, samt utgifter til vellets nye web-side.

Styrets budsjett for 2009 med styrets ønsker ble deretter enstemmig godkjent av årsmøtet.

7. Snarøykilen Båthavn.

Det fremlagte regnskap er godkjent og revidert i Snarøykilen Båthavn og er kun fremlagt til etterretning for medlemmene i Snarøen Vel. Snarøykilen båthavn har en god økonomi.

8. Valgkomiteens instilling.

Følgende styremedlemmer var på valg:

Nestformann Heidi Frisvåg – tar ikke gjenvalg

Styremedlem Christian Fougner – tar ikke gjenvalg

Styremedlem Roger Stølsnes – tar ikke gjenvalg

Styremedlem Ellen-K. Syverstad – tar ikke gjenvalg

Styremedlem Kristine Schüssler – tar gjenvalg

Valgkomiteens instilling:

Trond Bendiksen

Annica Sauleda

Erik Anker

Hilde Bjerknes

og gjenvalg av styremedlem Kristine Schüssler

Instilling til øvrige verv:

Revisor Nils-Jørgen Felldal ikke på valg.

Forvaltningskomiteen er ikke på valg.

Valgkomiteen:

Ingen medlemmer på valg i Valgkomiteen.

Valgkomiteen består av:

Jostein Grosås

Robert Ruud

Edel Vegan Hovland

9. Valg.

Valg komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt, og det nye styret består således av følgende personer:

Jørgen Juell, formann

Marius Brekke

Tom Christensen

Kristine Schüssler

Paal Alme

Liv Zimmermann

Trond Bendiksen

Annica Sauleda

Erik Anker

Hilde Bjerknes

10. Eventuelt.

Punkter som normalt ville henhøre under dette punktet ble fortløpende diskutert og notert under gjennomgangen av vellets eiendommer og stier. Dog ble styret behørig Minnet på om forsøplingen ved containerne ved butikken og i området rundt Sjøflyhavnen. Styret vil gjøre sitt ytterste for å få ansvarlige for disse områdene til å rydde etter seg. Det ble også påpekt at vi alle burde gjøre vårt for at slike områder ikke blir forsøplet, og at vi må bry oss dersom vi ser på folk forsøpler.

 11. Utviklingen i Forenbu regionen – Foredrag av ordfører i Bærum kommune Odd Reinsfelt

Etter en kort kaffepause med tilhørende vafler, var det tid for ordfører Odd Reinsfelt i Bærum Kommune, som var invitert til Snarøen Vels årsmøte for å redegjøre for utviklingen i Forneburegionen og effekten for innbyggerne på Snarøya.

Det var en meget engasjert og oppglødd ordfører, dog med humoristiske trekk, vi fikk høre i et svært følelsesladet innlegg på over en time. Han var meget opprørt over statens og ikke minst Akershus fylkestings behandling av den planlagte svevebanen fra Lysaker stasjon til Fornebulandet. Hele prosessen i forbindelse med planlegging, godkjenning, kanselleringer, utsettelser mv ble betegnet som et falsum og en gedigen skandale. Bærum kommune, og i særdeleshet ordfører Odd Reinsfelt var meget opprørt og «forbannet» på den behandlingen utbyggingsprosessen har fått i Akershus fylkesting, som dessverre ikke gir planen noen mulighet til å kunne gjennomføres etter de opprinnelige premisser. Situasjonen i dag synes å være sist på bakgrunn av at Ruter, et selskap basert på en sammenslutning av Akershus fylkesting og Oslo kommune, har fått i oppdrag å lage en analyse over muligheten av å fremføre en trikkeløsning fra Oslo til Fornebulandet. Ordfører Odd Reinsfelt håper imidlertid at lokaliseringen av det nye kontorkomplekset til Statoil-Hydro på Fornebu igjen vil fremtvinge en løsning for svevebanen til Fornebu, dog med en høyere inngangsbillett enn den opprinnelige på grunn av skandaløs behandling i Fylkestinget. Det må for øvrig påpekes at ordføreren var av den oppfatning at Bærum kommunes kamp for gjennomføring av en fornuftig kollektivløsning, som f.eks. en svevebane, ikke har den samme effekt som en total folkeaksjon overfor de statlige myndigheter. Han ville følgelig like at befolkningen vurderte en lovelig og rasjonell aksjon, som kunne overbevise staten, at de nå er nødt til å komme på banen, for å få til en ryddig kollektivløsning for Fornebu-regionen, basert på fremtidig utbygging med både boliger og arbeidsplasser. Ordførerens krasse angrep på Fylkestinget ble underbygget med en rekke eksempler og historiske fakta, og de fremmøtte velmedlemmer var svært fornøyd med ordførerens foredrag.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 2205.

Snarøya, 29. april 2009

Tom Christensen

Referent