Snarøydagen 2010

Året ebber ut ved Snarøysundet. Snarøen Vel fyller 100 år i 2010
– og Sportsklubben 90 år.
Styret har nedsatt en komité, som sammen med Sportsklubben, arbeider med planer for en markering av disse jubileer. Planen er å etablere “Snarøydagen 2010”.
Hvor, hvordan og når – kommer vi tilbake til, så snart utvalget har innhentet synspunkter fra de berørte parter.

Siste: Dagen er besluttet: Lørdag 28. august – sett av dagen – dette blir fest!

Hilsen styret