Mortenskogen – hva nå?

1. Turvei (1)

«Inngangen» til Mortenskogen er ikke enkel å komme til, med mindre man går til fots.

 Snarøen vel inngikk for flere år siden kontrakt med Statsskog, der vi forpliktet oss til å holde området ”Mortenskogen” ved like – og sørge for at hytta, som ligger ved vannkanten mot Hundsund, ble vedlikeholdt og brukt.

 I kontrakten som vellet har signert, står følgende:

”Statens eiendom gnr 43 bnr 85 på i Bærum (Eiendommen) er en ca 10,5 mål stor skogstomt beliggende i tilknytning til villabebyggelsen på Snarøya. Eiendommen er bebygd med en liten, enkel hytte. I kommuneplanen er Eiendommen avsatt til LNFområde. Frem til eiendommens reguleringsmessige status blir nærmere klarlagt og den eventuelt kan tas i bruk til annet formåI, ønsker partene at den skal kunne benyttes av befolkningen på Snarøya og av allmennheten for øvrig til turer, bading, lek og annet friluftsformåI.”

 Kontrakten er nå utløpt – og vellet har i over et år forsøkt å få til en avklaring med Statsbygg, med ønske om forlengelse av denne. Det er sjøspeiderne på Snarøya som bruker hytta, etter avtale med vellet. Dette er et flott område for speiderne – og det ville vært leit, om man nå tenker seg andre løsninger for Mortenskogen.

Speiderne fikk for et år siden bevilget Kr. 50.000,- fra Sparebankstiftelsen, til oppsetting av en gapahuk på området. Da oppsetting av denne type ”byggverk” må avtales med Statsskog spesielt – og vellet ikke får respons på sine forespørsler, har speiderne nå måttet be stiftelsen om å forlenget fristen, før disse midlene må tas i bruk.

Vellene på Fornebu og Snarøya, har i fellesskap gitt innspill til Kommunedelplan for Bærum kommune. (Se egen sak på vår hjemmeside). I denne er vi klare på at dette området bør reguleres til LNF-område. Utspill i Budstikka i dag, signert de fire vellene, samt Snarøen Sjøspeidergruppes foreldreforening, håper vi vil bringe litt fortgang i saken, slik at vi kan få en skikkelig julefred i Mortenskogen.

GOD JUL![Not a valid template]

Å - Mortenskogen - bevar området