Dugnad ved Horsletjernet

Tjernet er et yndet sted, som yrer av liv.
Tjernet er et yndet sted, som yrer av liv.

Endelig fikk vi anledning til å gjøre etterlengtet arbeid rundt Horsletjernet – eller Snarøytjernet, som kommunen ønsker å kalle det.

Fra funn av stor salamander for flere år siden og frem til i dag, har kommunen og naturverninteressenter, hatt stadige besøk til tjernet for å finne ut hva som finnes av amfibier og evt. fisk – og hva som lever og trives ved tjernet, samt å sikre at området blir skjøttet som naturvernområde. Dette har vært en omfattende prosess, med mange hensyn som må ivaretas. Nå er første etappe gjennomført.

Vi har hatt flere befaringer med kommunen, dels med Natur og idrett, og dels med Bygg og anlegg. Førstnevnte er de som er ansvarlige for skjøtsel av naturvernområdet, mens Bygg og anlegg, som er de som håndterer grenser og alt som relaterer seg til byggevirksomhet ved – og på området.

Naturvernområde

Tjernet som naturvernområde gir vellet som grunneier klare restriksjoner på hva vi får lov til å gjøre med hensyn til inngrep i naturen. Grunnprinsippet er, at man omtrent ikke har lov til å gjøre noen inngrep, bortsett fra der kommunen har gitt spesifikk tillatelse til det.

Vi har vært i god dialog med kommunen, som ser at tjernet etter mange år trenger en viss pleie for ikke å gro igjen. Snarøytjernet er en perle – og må fortsatt få lov til å være det. Det brukes i dag til rekreasjonsområde for ung og gammel – og barnehager og skoler har ekskursjoner hit, for å lære om dyre og planteliv på Snarøya. Vi er heldige som har denne perlen midt blant oss!

SkjøtselsplanSkjødselsplanen

Kommunen tok derfor ansvar for å utvikle en skjøtselsplan for tjernet – en plan som regulerer alt vi kan gjøre.

På dette grunnlag, fikk Snarøen vel arrangert dugnaden sist helg, der naboer rundt tjernet velvillig stilte opp.

Lettelse

Flere ga tydelig uttrykk for lettelse over av vi nå får gjort en viss tynning i vegetasjonen, samt fjernet en del av det som har rast ned – og som stort sett ender ute i tjernet.

Det var derfor med stort pågangsmot, at arbeidslagene gikk i gang med sine oppgaver – fordelt av Tom Christensen fra styret i Snarøen vel.

Allerede før helgen var flere trær merket av, i samarbeid med kommunens folk, slik at vi ikke skulle risikere å trå feil.

Tillatelse til å fjerne gammelt rusk og rask, samt å tynne ut i kratt og småtrær i vannkanten, var også innhentet.

Forbudt

Med flere motorsager i gang, ivrige barn og voksne, ble det snart klart for oss alle, at containeren vi hadde bestilt, snart ble for liten. Den ble raskt fylt opp av kvist og kvast, samt av gammelt gress, som har vært dumpet ved tjernet. Dette er det nå strengt forbudt å gjøre videre – og vellet vil også instruere gartner, om at dette må opphøre. Vi oppfordrer også beboere rundt tjernet om å passe på, slik at dumping av hageavfall og gress ikke fortsetter. Det er nemlig forråtnelsen av gresset, som delvis gjør levevilkårene for salamanderen vanskelig.

All dumping av gress og hageavfall er strengt forbudt.

All dumping av gress og hageavfall er strengt forbudt.

Uten mat og drikke…

Styreleder var på Meny og provianterte både mat og drikke til de fremmøtte, så arbeidsdagen ble både effektiv og trivelig og flere ble bedre kjent med sine naboer.

Grensepåvisning

Skjøtselsplan og kommunen gir også klare formaninger til vellet, på at vi må overholde de grenser som gjelder. I denne sammenheng, ga vellet i oppdrag til kommunen å foreta ny oppmåling, samt å sette ned grensepinner i området. Dette er et oppdrag som vi er fakturert for – der vellet nå har betalt oppunder Kr. 10.000,- for å få disse merkepinnene på plass. Hensikten er at vi skal være i stand til å gå riktig frem, der vi evt. må gå videre med de grunneiere, som har tatt seg til rette på vellets eiendommer. Dette arbeidet gjelder ikke bare rundt Snarøytjernet, men innbefatter alle eiendommer som grenser inn til vellets grunn. Og her snakker vi om ganske mange ”overtramp” – som vi etter påtrykk fra kommunen, nå tar tak i.

Det er også viktig å merke seg, at enhver endring av slike merkepinner, er strengt forbudt, i følge norsk lov. Vi håper derfor at alle naboer vil respektere det arbeid som vi nå er pålagt å gjennomføre – og sørge for at grensene overholdes i tråd med vanlig eiendomsrett. Vellet gjør denne jobben for fellesskapet – og vi har alle et ansvar for å overholde de rammer og regler som styret er valgt inn på.

For å sikre at alle får tilgang til den informasjon kommunen har gitt i skjøtselsplanen, legger vi den her som et vedlegg, slik at du selv kan sette deg inn i detaljene som står beskrevet her:   Skjøtselplan Snarøytjernet

Takk

Så vil styret gjerne få takke de fremmøtte for stor iver og interesse i helgen – og vi kan love at vi skal sørge for at det ikke blir like lenge til neste dugnad, som det var før vi fikk denne på plass….

Vi har selvfølgelig sørget for bildedekning av dugnaden. Trykk på bildet – og få det opp i STORT format.