Buss eller bil – tog eller bane?

Styret har i lang tid hatt fokus på trafikkproblemene på Snarøya/Fornebu.

Vi er i god dialog med Bærum kommune – og arbeidet har resultert i møter med ordføreren – og større klarhet i hvilke planer som vil bli realisert, for å avdempe problemene.

Det er ikke slik vi vil ha det!

Det er ikke slik vi vil ha det!

Orientering om trafikksituasjonen på Snarøya, Fornebu og Lysaker

Snarøen Vel v/Liv Zimmermann og Arne Henrik Nielsen deltok den 13.09.12 på et møte i Bærum kommune vedrørende vei- og kollektivsituasjonen på Fornebu, sammen med ordfører Lisbeth Hammer Krogh, representanter fra Bærum kommune, Ruter, Akershus fylkeskommune, Jernbaneverket og representanter for mange av de næringsdrivende på Fornebu. Med på møtet, var også OBOS, Fornebo Vel, Lysaker Vel, Lysakerbyen Næringsvel, Bærum Næringsråd m.fl.

Forsamlingen ble orientert om status og fremdrift for ny Fornebubane, planer for finansiering av banen, og om kortsiktige/midlertidige løsninger inn til ny bane er på plass.

Møtet fikk høre at de tidligere planene om førerløs automatbane over bakken er forlatt. Det jobbes nå med Metro (T-bane) fra Snarøya Senter via Lysaker, Skøyen og til Majorstua. Oppstart for arbeidet med banen anslås til å være om ca. 5-6 år. Finansieringen av banen er fortsatt en stor utfordring, men ordføreren opplyste at det nå jobbes meget konkret med saken og at det er grunn til optimisme med tanke på en realisering av planene i hht. nevnte tidsperspektiv.

Inntil T-banen er ferdig er det behov for midlertidige tiltak for å løse de økende trafikkproblemene på Fornebu. Kommunen orienterte kort bl.a. om planer for en egen busstrasé.

Snarøen Vels representanter stilte spørsmål og tok opp en del konkrete forhold basert på erfaringer med trafikksituasjonen etter at stadig flere arbeidsplasser er etablert på Fornebu.

Dette resulterte i at ordføreren inviterte vellene i området til et særskilt møte for å drøfte midlertidige tiltak i påvente av permanent løsning.

Snarøen Vel, deltok sammen med Langodden Vel og Fornebo Vel på nytt eget møte med ordføreren den 13.11.12. Til stede i møtet fra Bærum kommune var også kommunalsjef for plan og miljø Arthur Wøhni, samt senioringeniør i områdeutvikling Arvid Lunde. Liv ZimmermannogArne Henrik Nielsenrepresenterte også denne gang, styret i Snarøen Vel.

Tema for møtet var tiltak for å løse trafikkproblemene inntil T-banen er ferdig.

Kommunen redegjorde for at det skal bygges separat bussfelt fra Telenor i retning Lysaker og forbi Lyskrysset ved ”diamanten” (Norwegian-bygget). Bussfeltet skal legges i traséen som opprinnelig var planlagt og regulert for automatbanen og vil medføre at det gressbeplantede feltet på siden av nåværende kjørebane blir redusert, men trærne som er plantet vil kunne bestå. Det er også regulert bussfelt i motsatt retning, men Statens Vegvesen ser ikke behov for å realisere dette på nåværende tidspunkt.

I møtet tok Snarøen, Langodden og Fornebo Vel opp følgende punkter:

  •  Hvorfor så mange trafikklys på Fornebu når trenden ellers er å etablere rundkjøringer?  (Kommunen sa at inntil ny E18 er ferdig så er lyskryss en måte å porsjonere trafikken fra Fornebu området til E18.)
  • Kan lyskrysset ved ”diamanten” legges om til rundkjøring? (Kommunen sa at lyskryss her er en bedre løsning også av hensyn til fotgjengere.)
  • Eksisterende busslommer er for korte og dette blokkerer trafikken.  Det er også et problem at hele høyre felt fra rundkjøringen ved IT Fornebu retning Hundsund er dedikert til bussfelt.
  • Det er flere farlige fotgjengeroverganger særlig de som er plassert rett etter rundkjøringen ved IT Fornebu
  • Kan det etableres fotgjengerunderganger for eksempel ved Telenor i stedet for dagens lysregulerte fotgjengerovergang?  (Kommunen sa at det er planlagt en fotgjengerovergang ved Telenor, men at den ikke er planlagt å bygge før T-banen er på plass).
  • Vi trenger en kriseløsning eller evakueringsplan fra Snarøya og Fornebu området.  Vi ba Kommunen komme med forslag slik at det i spesielle tilfeller kan åpnes alternative avkjørsler til E-18.  Rutiner for åpning av disse må etableres.
  • Kommunen opplyste at det etableres et brannlag midlertidig ved den gamle brannstasjonen ved Flytårnet.  Dette inntil ny brannstasjon står ferdig.
  • Avkjøringsfeltet til venstre ved lyskrysset ved ”diamanten” når man kjører fra E18 retning Snarøya (mot Lagåsen) er for kort.  Dette medfører at det kan være farlig for biler som kjører av fra E-18 og plutselig møter stillestående trafikk.
  • Generell bekymring for trafikkøkning i forbindelse med videre utbygging av næringsarealer i området rundt Telenor Arena.  Lyskrysset ved ”diamanten” vil bli overbelastet.
  • Kommunen er positiv til fergeløsning fra Snarøya til Oslo.  Dette var samtlige Vel enige i.  (Det er delte meninger i diverse instanser om fergeløsning).

Møtet var positivt og vi vil følge opp vis a vis Kommunen i tiden fremover.

På vegne av styret i Snarøen vel, Liv Zimmermann og Arne Henrik Nielsen

Har du synspunkter – bruk vellets egen blogg: http://snaroenvel.no/kontakt-oss/blogg/ – som du også finner i fanen over.