Paal Alme

17. mai på Snarøya

Korpset går ny rute på 17. mai i år!

Blir det siste gangen vi får se korpset på denne ruten?

17. mai-komiteen har i år besluttet, i samarbeid med Snarøya skoles musikkorps, at ruten de skal gå fra kirken til skolen – skal gå «strake vegen». 

Det betyr at Halden og Rolfstangen i år ikke får gleden av korps og alle skolebarna 17. mai om morgenen – og korpset selv, får en langt kortere rute å marsjere, enn de ha hatt de siste årene.

Morgentoget på Langodden inkluderes heller ikke i år i spilleruten – det blir rett og slett for mye. Her må de som tidligere ble vekket av livlig hornmusikk, i år finne alternative måter å bli vekket på.   🙂

 

Endringen er kommet, etter at korpset også har tatt ansvar for spilling og musikk på Storøya skole. Dette har medført så mye spilling og marsjering, at flere var nærmest utslitt etter at oppdragene var gjennomført. Og de unge må jo også selv få feiret at det er nasjonaldagen vår!

Så altså;  – kortere rute – men mer opplagte musikanter. 

Vi gleder oss til dagen – og legger inn en liten bildeserie hvor vi kan mimre over «forgagne tider». 

Hageavfallsaksjonen 2018

Aksjonen er behørig bekjentgjort på Facebook –

og i invitasjon til Årsmøte 2018.

Vi minner allikevel om at våre medlemmer er velkomne til å legge ut lettere hageavfall, slik vi beskriver det i vår invitasjon.

Årsmøte 2018 vel i havn

«Stinn brakke» på årsmøte 2018

Årsmøte 2018 ble avholdt på Scandic hotel, mandag 23. april.

Rekordoppmøte – med over  60 medlemmer i salen, gjorde at styret var like ved å ha 10 % av medlemsmassen til stede – noe som kreves for å få umiddelbart gjennomslag for vedtektsendringene som var foreslått.  Det manglet noen medlemmer for å få dette gjennom, da det viste seg at enkelte av de fremmøtte var ektefeller – som ikke har stemmerett. (Kun én stemme per husstand)

Den tidligere annonserte ekstraordinære generalforsamling mandag 7. mai 2018 Kl. 19:00, opprettholdes.

Her vil vi eventuelt kunne vedta de tre forslagene med simpelt flertall.

Se de tre forslagene til vedtektsendringer:

 • Grensejustering
 • Formannstittel
 • Styrets medlemmer – antall

– under invitasjon til årsmøte lenger ned på dette nettstedet.

Styret ønsker velkommen til møtet!

Bli lys!

Vellets prosjekt «Bli lys» – der målsettingen er å få lys på våre stier gangveier, går sin gang.

Vi er endelig i god prosess med kommunen – men det kreves et ganske omfattende arbeid med å organisere kartskisser, stolper og lyspunkter, for å gi kommunen mulighet til å legge inn dette i sine planer, der det måtte passe. Der det ikke passer inn, spilles ballen tilbake til vellet – og vi må vurdere hva vi har anledning til å gå inn på av ordninger.

Vi holder i oppgaven – og i mellomtiden får vi glede oss over at det blir lysere for hver dag. 🙂

Her med soloppgang over Nesodden.

Snarøykilen Båthavn inviterer…..

Det innkalles herved til årsmøte i Snarøykilen Båthavn

Torsdag 8 Mars 2018 Kl. 19:00-21:00

Årsmøtet vil bli avholdt i klubbhuset til Bærum Seilforening (tidligere Vestfjorden Seilforening) i Bruksveien 83.

Her finner du alle dokumentene:

Snarøykilen Båthavn Innkalling til Årsmøte 2018 final

Snarøykilen Båthavn Årsberetning 2017-final

Snarøykilen Båthavn Driftsresultat pluss balanse 2017-final

Snart er det igjen tid for å nyte dette..

Årsmøte 2018 – Mandag 23. april 2018 kl. 19.00

Området som bløir berørt av styrets forslag til vedtektsendringer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018 i Snarøen vel

I henhold til lover for Snarøen Vel skal innkalling til årsmøtet skje skriftlig med 14 dagers varsel.

Det innkalles herved til årsmøte.

Dato: Mandag 23. april 2018 kl. 19:00

Sted: Scandic Hotel Fornebu

Til behandling foreligger;

 1. Godkjenning av innkallingen
 2. Oppnevning av møteleder og referent
 3. Referat fra årsmøtet 2017
 4. Årsberetning 2017
 5. Årsregnskap 2017 med revisjonsberetning
 6. Budsjett for 2018 og fastsettelse av kontingent
 7. Snarøykilen båthavn
 8. Forslag til vedtektsendringer
 9. Valg av foreslåtte kandidater til styret
 10. Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes skriftlig til;

post@snaroenvel.no innen to uker før årsmøtet

PROGAM FOR ÅRSMØTET

 • Årsberetning
 • Regnskap og beretninger
 • Forslag til vedtektsendringer
 • Valg
 • Pause med enkel servering
 • Foredrag – avklares senere og bekjentgjøres på vellets hjemmeside.

SAK 8: REDEGJØRELSE FOR OG FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER

Styret foreslår følgende vedtektsendringer;

 •  § 3 Velområdets avgrensning

Som følge av at Fornebu bygges ut med boliger og at Fornebulandet Vel er etablert,  har styrene i Snarøen Vel og Fornebulandet Vel hatt behov for avklaring av sine respektive velgrenser.

Den nye grensen mot Fornebulandet vel foreslås endret.  (se kartskisse og forklarende tekst).

 •  § 3 foreslås endret fra;

Snarøen Vel omfatter området utenfor flyforlegningen inklusive Geita, Vassholmen og Holsa.

til;

Snarøen Vel omfatter Snarøya, inklusive Geita, Vassholmen og Holsa, samt Hundsund grendesenter og Snarøya sportsklubb.

Rolfstangen boligsameie er ikke inkludert i vårt velområde.

Stiplet område utgår fra Snarøen vel og vil fremover forvaltes av Fornebulandet vel.

Endringsforslag Styret:

 •  § 5 Årsmøtet

 • Styret i Snarøen Vel skal ifølge § 5 (Årsmøtet), 6. ledd, kulepunkt 8 (Valg) bestå av 9 medlemmer pluss  formann.

Styret mener det vil være mer hensiktsmessig – og at styret vil fungere bedre med 7 medlemmer pluss formann.  Videre mener styret at det er naturlig å endre tittelen ”formann” til ”styreleder”.

 •  § 6, 6. ledd, kulepunkt 8 foreslås endret fra:
 • Valg

Formann

9 styremedlemmer

2 revisorer

Forvaltningsutvalgets medlemmer

Valgkomité med 3 medlemmer for ett år

Eventuelt 2 personer til å undertegne protokollen fra møtet

Til: (nytt forslag til vedtak)

 • Valg

Styreleder

7 styremedlemmer

Revisor

Forvaltningsutvalgets medlemmer

Valgkomité med 3 medlemmer for ett år

Eventuelt 2 personer til å undertegne protokollen fra møtet

 Det følger av vedtaket at titlene formann og viseformann endres til leder og nestleder der disse ellers nevnes i Snarøen Vel sine lover.

 

 • §6 Styret

Dersom styret får tilslutning til forslaget om å redusere antall styremedlemmer fra 9 + styreleder til 7 + styreleder er det naturlig at styret reduserer antallet styremedlemmer som må være til stede for å være beslutningsdyktig tilsvarende.

 

 • §6 første ledd, 2. setning foreslås endret fra;

Styret er beslutningsdyktig når formannen eller viseformannen samt minst 4 av de øvrige styremedlemmene er til stede

Til

Styret er beslutningsdyktig når styreleder eller nestleder samt minst 3 av de øvrige styremedlemmene er til stede

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2018

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2018

 • § 11 i Lover for Snarøen Vel lyder:

Endring i lovene kan bare foretas av årsmøtet.

Forslag om slike endringer må være innkommet til styret senest 2 måneder før årsmøtet og skal kunngjøres sammen med innkallingen til dette.  Lovendringen kan bare avgjøres med 2/3 flertall av de avgitte stemmer når minst 10% av medlemmene er til stede. Er årsmøtet ikke beslutningsdyktig etter denne bestemmelse, skal styret innkalle til et ekstraordinært årsmøte eller ta saken opp på neste ordinære årsmøte.  Dette årsmøtet er i så fall beslutningsdyktig uansett fremmøte.  Orientering om lovendring skal sendes Bærum Velforbund.

Da det antas at mindre enn 10% av medlemmene i Snarøen Vel vil være til stede på det ordinære årsmøtet kalles det herved inn til ekstraordinært årsmøte for å stedfeste de foreslåtte vedtektsendringene.

Til behandling foreligger;

Stadfestelse av forslag til vedtektsendringer.

 

Redegjørelse for og forslag til endringer i Snarøen Vel sine Lover er de samme som i nærværende innkalling.

Dato:     Mandag 7. mai 2018 Kl. 19:00

Sted;     Scandic Hotel Fornebu

Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen til årsmøte 2018 og eventuelt et ekstraordinært møte – og håper på stor deltakelse.

Det vil bli servert kaffe og nybakt kringle fra Fardahls bakeri i pausen på Årsmøte 2018. Nok en grunn til å møte opp.  🙂

 

Grensejustering Snarøen vel

Grensejustering Snarøen vel – §3 i Vedtektene

Stiplet område utgår fra Snarøen vel og vil fremover forvaltes av Fornebulandet vel.

De gamle grensene for Snarøen vel har i vedtektene en tekst som ikke lenger er helt presis;

”Snarøen Vel omfatter området utenfor flyforlegningen inklusive Geita, Vassholmen og Holsa.”

Etter at Fornebu flyplass ble nedlagt og boligbyggingen på det gamle flyplassområdet tok til, er det flere områder som naturlig hører inn under Fornebulandet vel.

Snarøen vels grenser foreslås derfor justert på to punkter:

Første endring:

Blokker beliggende på innsiden av Langoddveien, fra krysset ved Lilleruts vei ved Snarøya Tennisklubb, innlemmes i Fornebulandet vel.

Ny grense for Snarøen vel blir inn, langs Lilleruts vei til oversiden av Snarøya sportsklubbs idrettsanlegg. Herfra i rett linje bak barnehage og Hundsund grendesenter, til man møter Snarøyveien bak boligene i ”Rusegropa”.

Herfra følger grensen langs Snarøyveien, til krysset ved Rolfstangveien.

Andre endring:

Fra krysset der Rolfstangveien tar av fra Snarøyveien, følger grensen Rolfstangveien på oversiden;

(syd – og sydøstsiden) av alle nye blokker i Rolfstangen boligsameie.

Ved siste blokk på venstre side, går ny grense 90 grader nordlig retning, mot sjøen. (I retning Sjøflyhavna kro.)

Hensikten med denne justering, er å innlemme alle blokkene i Rolfstangen boligsameie i Fornebulandet vel.

Begrunnelsen er, at alle boligene i Rolfsbukta boligsameie, er med i Fornebu boligsameie – og betaler årlig bidrag til Fornebuparken.

Styret i Snarøen vel, styret i Fornebulandet vel – og Bærum velforbund, er alle enige om at dette er en fornuftig løsning.

Disse endringer  fremmes som styrets forslag til vedtektsendringer på vellets årsmøte i april. 

Speilblankt

Ikke enkelt å ferdes på våre stier og veier for tiden….

Ja, vi føler det på kroppen, alle og enhver. Og noen kanskje mer enn andre, etter knall og fall på glattisen.

Vellet gjør det vi kan for å avhjelpe problemene – vi har nå bestilt og fått levert propp fulle kasser med strøsand til vårt distrikt, som vi håper vil avhjelpe litt.

Når kommunen så tar sin del av strøjobben – og den enkelte private oppsitter sørger for å dekke egne områder, burde vi være relativt godt dekket, men her er det hyggelig om flere tar litt ansvar for sitt nærområde.

«Strør vellet»?

Styreleder har fått mange telefoner i det siste, med spørsmål om sand og strøing. På generelt grunnlag må vi da svare, at vellet ikke har kapasitet verken til å strø eller måke. Vi kjøper inn strøsand, som er til bruk på vellets stier og veier – og håper at de private vei-stubber vi har mange av på øya, sørger for egne opplegg.

 

 

 

Vi har oppdatert oversikt over strøkasser, som er utplassert på følgende steder:

Alle vellets strøsandkasser skal nå være fulle igjen.

 • Kartreferanse nr.  1  – Haldenveien 26-30
 • Kartreferanse nr.  2  – Pelvikveien – inngang til sti
 • Kartreferanse nr.  3  – Haldenskogveien – øverst ved sti
 • Kartreferanse nr.  4  – Haldenveien 51
 • Kartreferanse nr.  5  – Teistveien
 • Kartreferanse nr.  6  – Halden Terrasse
 • Kartreferanse nr.  7  – Mario Caprinos vei
 • Kartreferanse nr.  8  – Snarøyveien 145 b
 • Kartreferanse nr.  9  – Ropernveien v/nedgang Tranga
 • Kartreferanse nr. 10 – Ropernveien 8c – Sti mot Horsletjernet
 • Kartreferanse nr. 11 – Ropernveien – toppen av Brattbakken
 • Kartreferanse nr. 12 – Nonnebakken
 • Kartreferanse nr. 13 – Fürstenga
 • Kartreferanse nr. 14 – Strømstangveien 4 – 6 – 8

Lions Ski Run 2018

Søndag 11. februar må du snarest merke av i kalenderen.  Ikke bare er det morsdag denne søndagen, men i tillegg får vi frislipp av mange små løver i Fornebuparken. Så her blir det liv og røre!

Lions Snarøya – Fornebu trår til med sitt årlige skirenn – som i år gir mulighet for en «TRIPPEL»;  Det er tilbud om langrenn – og alle får premie.  Det er tilbud om hopp i mini-bakke som rigges opp i løpet av helgen. Og i tillegg kan barna få gå på skøyter på dammen.  Og kanskje mor får skøyter i morsdagsagave – og hiver seg med på isen?

Ta med barn og barnebarn og møt opp.  Vi lover stor stemning og mye moro!  Og i tillegg støtter du en god sak!

Hagefugltellingen 2018

Førstkommende helg;  27. – 28. januar,  blir «Hagefugltellingen 2018» gjennomført i hele Norden.

Det er Norsk Ornitologisk Forening (NOF), som er ansvarlig for tellingen her til lands. Alle kan delta på tellingen, som passer både for store og små i en ellers mørk og rolig årstid. Bli med du også! Ditt bidrag gjør at vi får viktig kunnskap om fuglenes tilstand og tilstedeværelse om vinteren.

Fuglene har en tøff tid med å komme seg gjennom i vinterkulden – og  vi bringer her noen enkle tips til å avhjelpe – og gjøre det enklere for dem å overleve i en periode med lite mat.:

Variert mat

– Bruk variert mat på fuglebrettet. Mange foretrekker solsikkefrø, men ikke alle småfuglene klarer å hakke hull på skallet og få ut frøet inni. De gode gamle brødsmulene er ikke dumme å gjeninnføre på fuglebrettet. Og har du en tørr osteskorpe som likevel går i matavfallet, gi den heller til småfuglene, råder Ree. En halv kokosnøtt og meiseboller er også kjærkomment for småfuglene.

– Men når det gjelder meiseboller, anbefaler vi å lage dem selv. Det er enkelt og en gøyal syssel for familien, sier Ree.

Gå inn her for å registrere deg; https://www.fuglevennen.no/aktiviteter/foringsplassen/

Blåmeisen «Punker`n fra Snarøya» er fotografert av Paal Alme

For dem som ikke har mulighet til å telle denne helgen, så kan dere også rapportere uka før og etter de aktuelle dagene. Tellingen varer til 4. februar.

Det er samme metodikk og samme brukernavn/passord som du har benyttet tidligere, om du har vært med før. Om ikke – må du registrere deg, før du kan legge inn dine tall.

Husk at du skal føre opp det høyeste antall individer du ser samtidig av hver art. All nødvendig informasjon finner du på:

https://www.fuglevennen.no/

Lykke til, og takk på forhånd!