Årsmøte 2018 - Mandag 23. april 2018 kl. 19.00 1

Årsmøte 2018 – Mandag 23. april 2018 kl. 19.00

Området som bløir berørt av styrets forslag til vedtektsendringer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018 i Snarøen vel

I henhold til lover for Snarøen Vel skal innkalling til årsmøtet skje skriftlig med 14 dagers varsel.

Det innkalles herved til årsmøte.

Dato: Mandag 23. april 2018 kl. 19:00

Sted: Scandic Hotel Fornebu

Til behandling foreligger;

 1. Godkjenning av innkallingen
 2. Oppnevning av møteleder og referent
 3. Referat fra årsmøtet 2017
 4. Årsberetning 2017
 5. Årsregnskap 2017 med revisjonsberetning
 6. Budsjett for 2018 og fastsettelse av kontingent
 7. Snarøykilen båthavn
 8. Forslag til vedtektsendringer
 9. Valg av foreslåtte kandidater til styret
 10. Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes skriftlig til;

post@snaroenvel.no innen to uker før årsmøtet

PROGAM FOR ÅRSMØTET

 • Årsberetning
 • Regnskap og beretninger
 • Forslag til vedtektsendringer
 • Valg
 • Pause med enkel servering
 • Foredrag – avklares senere og bekjentgjøres på vellets hjemmeside.

SAK 8: REDEGJØRELSE FOR OG FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER

Styret foreslår følgende vedtektsendringer;

 •  § 3 Velområdets avgrensning

Som følge av at Fornebu bygges ut med boliger og at Fornebulandet Vel er etablert,  har styrene i Snarøen Vel og Fornebulandet Vel hatt behov for avklaring av sine respektive velgrenser.

Den nye grensen mot Fornebulandet vel foreslås endret.  (se kartskisse og forklarende tekst).

 •  § 3 foreslås endret fra;

Snarøen Vel omfatter området utenfor flyforlegningen inklusive Geita, Vassholmen og Holsa.

til;

Snarøen Vel omfatter Snarøya, inklusive Geita, Vassholmen og Holsa, samt Hundsund grendesenter og Snarøya sportsklubb.

Rolfstangen boligsameie er ikke inkludert i vårt velområde.

Stiplet område utgår fra Snarøen vel og vil fremover forvaltes av Fornebulandet vel.

Endringsforslag Styret:

 •  § 5 Årsmøtet

 • Styret i Snarøen Vel skal ifølge § 5 (Årsmøtet), 6. ledd, kulepunkt 8 (Valg) bestå av 9 medlemmer pluss  formann.

Styret mener det vil være mer hensiktsmessig – og at styret vil fungere bedre med 7 medlemmer pluss formann.  Videre mener styret at det er naturlig å endre tittelen ”formann” til ”styreleder”.

 •  § 6, 6. ledd, kulepunkt 8 foreslås endret fra:
 • Valg

Formann

9 styremedlemmer

2 revisorer

Forvaltningsutvalgets medlemmer

Valgkomité med 3 medlemmer for ett år

Eventuelt 2 personer til å undertegne protokollen fra møtet

Til: (nytt forslag til vedtak)

 • Valg

Styreleder

7 styremedlemmer

Revisor

Forvaltningsutvalgets medlemmer

Valgkomité med 3 medlemmer for ett år

Eventuelt 2 personer til å undertegne protokollen fra møtet

 Det følger av vedtaket at titlene formann og viseformann endres til leder og nestleder der disse ellers nevnes i Snarøen Vel sine lover.

 

 • §6 Styret

Dersom styret får tilslutning til forslaget om å redusere antall styremedlemmer fra 9 + styreleder til 7 + styreleder er det naturlig at styret reduserer antallet styremedlemmer som må være til stede for å være beslutningsdyktig tilsvarende.

 

 • §6 første ledd, 2. setning foreslås endret fra;

Styret er beslutningsdyktig når formannen eller viseformannen samt minst 4 av de øvrige styremedlemmene er til stede

Til

Styret er beslutningsdyktig når styreleder eller nestleder samt minst 3 av de øvrige styremedlemmene er til stede

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2018

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2018

 • § 11 i Lover for Snarøen Vel lyder:

Endring i lovene kan bare foretas av årsmøtet.

Forslag om slike endringer må være innkommet til styret senest 2 måneder før årsmøtet og skal kunngjøres sammen med innkallingen til dette.  Lovendringen kan bare avgjøres med 2/3 flertall av de avgitte stemmer når minst 10% av medlemmene er til stede. Er årsmøtet ikke beslutningsdyktig etter denne bestemmelse, skal styret innkalle til et ekstraordinært årsmøte eller ta saken opp på neste ordinære årsmøte.  Dette årsmøtet er i så fall beslutningsdyktig uansett fremmøte.  Orientering om lovendring skal sendes Bærum Velforbund.

Da det antas at mindre enn 10% av medlemmene i Snarøen Vel vil være til stede på det ordinære årsmøtet kalles det herved inn til ekstraordinært årsmøte for å stedfeste de foreslåtte vedtektsendringene.

Til behandling foreligger;

Stadfestelse av forslag til vedtektsendringer.

 

Redegjørelse for og forslag til endringer i Snarøen Vel sine Lover er de samme som i nærværende innkalling.

Dato:     Mandag 7. mai 2018 Kl. 19:00

Sted;     Scandic Hotel Fornebu

Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen til årsmøte 2018 og eventuelt et ekstraordinært møte – og håper på stor deltakelse.

Det vil bli servert kaffe og nybakt kringle fra Fardahls bakeri i pausen på Årsmøte 2018. Nok en grunn til å møte opp.  :-)