Åpent brev til politikerne i Bærum kommune

Åpent brev til politikerne i Bærum kommune

Kjære politikere i Bærum Kommune!

Dere er i ferd med å gjøre en katastrofal feil. Den 27 mars skal kommunedelplan 3 (KDP3) behandles i Bærum kommunestyre, og denne planen må ikke vedtas slik den foreligger.

Konsekvensene for Fornebu og Snarøyas befolkning, hvis KDP3 vedtas slik rådmannen har foreslått, vil etter hvert bli dramatiske.  Planen legger opp til 11.000 boliger og i all hovedsak leiligheter på rundt 80 m2.  Det er ca 14.500 leiligheter i hele Bærum kommune pr dags dato for å sette fremtidsplanene på 11.000 leiligheter på Fornebu i et perspektiv.

En utbygging på 850.000m2 vil innebære en nedbygging av rekreasjonsområder, sprengt kapasitet på idrettsanlegg, frilufts arealer, fellesområder og annen infrastruktur som blant annet veinettet.

I KDP3 er transportbehovet for fremtidens beboere grovt undervurdert.

Åpent brev til politikerne i Bærum kommune

Trafikken ut og inn på Fornebu – nesten som da Fornebu flyplass var i full drift – og man kunne bruke en time ut til E-18.                                                                                                  Foto: Paal Alme

I KDP 3 er det planlagt regelrett å strupe veinettet på Fornebu, og det planlegges for et trafikalt kaos for på den måten å forandre reisevanene til Snarøya og Fornebus befolkning. Bærum kommune vil tvinge Snarøyas og Fornebus befolkning til å begrense og redusere fremtidig bilbruk gjennom å lage et trafikalt kaos på Fornebu. KDP3 forutsetter et endret reisemønster, og det kreves at beboerne på Snarøya og Fornebu skal i mindre grad bruke bil enn alle andre innbyggere i Bærum kommune.

Politikerne i Sandvika planlegger for, og må mene, at fremtidens barnefamilier på Fornebu skal klare seg uten bil. Parallelt med dette hevder de samme politikerne og rådmannen at Fornebus fremtidige befolkning må basere seg på å bruke andre kommunale fellesanlegg andre steder i kommunen da det ikke kan bygges anlegg på Fornebu som dekker behovet til de 11.000 boenhetene som KDP3 legger opp til.

Det fremstår som politikerne ikke forstår hvordan hverdagen er for en barnefamilie. Det er barn som skal fraktes til Hauger ishall på hockey, til Kolsåsbakken og Kirkerud bakken på alpintrening, til Fossum på langrennstrening, til Nadderud på friidrett, håndball, fotball etc. De samme barnefamiliene skal av gårde i helgene til hytter på fjellet på vinteren og til sjøen på sommeren. Kollektivt er ikke et alternativ! Fornebubanen og busstransport vil fungere godt for arbeidstakere som skal til og fra jobb på Fornebu, men ikke for mer varierte reisemønstre rundt og på tvers av kommunen vår.

Den varslede innsnevringen av veinettet på Fornebu er en varslet katastrofe for Snarøyas og Fornebus fremtidige befolkning, og det vil ikke være mulig å kjøre fra Snarøya og Fornebu syd til Lysaker på en tidseffektiv måte når disse planene er effektuert.

For Snarøyas og deler av Fornebus fremtidige befolkning et dette totalt uakseptabelt.

KDP 3 må innarbeide et veinett og parkeringsplasser tilpasset den befolkning som skal bo på Fornebu og Snarøya i fremtiden. Det er også totalt uakseptabelt å bruke bompenger på Fornebu for å gjøre det mindre attraktivt å benytte bil. Fornebu og Snarøya er en del av Bærum Kommune, og det er uakseptabelt å avsondre Fornebu fra resten av kommunen ved å sette opp bommer.

Fremtidens biler er utslippsfrie og med jevnlig vask av veibanen unngås også svevestøv. Fornebu og Snarøya må tilrettelegges for barnefamilier og da må det bygges infrastruktur og et veinett tilpasset den fremtidige befolkningen på halvøya vår.

Åpent brev til politikerne i Bærum kommune 1

Det er allerede svært treg trafikkavvikling i morgen – og ettermiddagstrafikken. Foto: Paal Alme

For å unngå unødvendig trafikkbelastning gjennom det som er skissert som «byen» i KDP3 bør det bygges en direkte -vei fra Snarøya / Fornebu- syd til E18

I KDP 3 er det planlagt å tvinge all trafikk gjennom en fremtidig Forne-by med et strupt veinett hvor et trafikalt kaos er et politisk virkemiddel for å oppnå et politisk mål om redusert bilbruk, og det er uklokt og totalt uakseptabelt.

Det er derimot klokt av politikerne i Bærum å lytte til den tverrpolitiske motstanden og den folkebevegelsen som nå er mot KDP3 på Fornebu og Snarøya, før det er for sent.

Dag Vangsnes, 21.03.19