Retningslinjer for Barn- og ungdomsstipend Snarøen Vel

Retningslinjer for Barne- og ungdomsstipend Snarøen Vel

§ 1       Søknad

Skriftlig innstilling sendes til Snarøen Vel innen 31. desember i gjeldende stipendperiode.

Innstillingen skal inneholde:

Gruppe A, B og C:

Informasjon om person/gruppe og begrunnelse for innstilling

Gruppe D:

Informasjon om prosjektet, budsjett og fremdriftsplan.

§ 2       Vurdering

Innstillinger behandles av styret i Snarøen Vel, etter at søknadsfristen er gått ut.

Stipendet besluttes og tildeles av styret i Snarøen Vel.

Styrets avgjørelse er endelig – og kan ikke påklages.

§ 3       Tildeling

Det tildeles stipend, basert på renteavkastning på bankmidler tilhørende Snarøen Vel. Tildelingsramme for stipendet er avhengig av renteutviklingen det enkelte år – og fastsettes

av styret. Stipendet kan tildeles én stipendiat eller fordeles på flere.

Offentliggjøring av stipendet skjer på et av Snarøen Vels årlige arrangement.

§ 4       Utbetaling

Stipendet utbetales til mottaker i én sum.

Stipendet er oppgavepliktig overfor ligningsmyndighetene. Det er ikke trekkpliktig ved tildeling som veldedighetsformål, i premiering for prestasjon, eller personlig resultat.

Stipendet kan være skattepliktig, avhengig av de til enhver tid gjeldende skatteregler.

§ 5       Endringer

Styret kan endre retningslinjene ved ny stipendperiode.

Sist oppdatert:

Snarøya, 15.november 2012