Nyheter

Det e itjnå som kjæm tå sæ sjøl

Dagens debattinnlegg fra vår sogneprest Thomas Wagle, er en god reminder til oss alle:

At dette Vømmøl-refrenget er sant, har vi i Fornebulandet menighet blitt kraftig minnet om gjennom Kommunedelplan 3 (KDP3), der også lokaliseringen av ny sambrukskirke tas opp.

Jeg har vært prest i Fornebulandet menighet i 1,5 år, og i løpet av denne tiden har jeg møtt masse entusiastiske mennesker som gleder seg til når den nye sambrukskirken kommer på kirketomten ved Fornebu S. Alle sier når, de sier ikke hvis. Og det er kanskje ikke så rart, for i mange år har det vært klart at sambrukskirken skulle ligge akkurat der. Det færreste har fått med seg at kirketomten først ble satt i spill av kommunen i 2016 og nå i KDP3 foreslås flyttet til Koksaområdet i Fornebu sør. Det e itjnå som kjæm tå sæ sjøl. Denne sambrukskirken som så mange har gledet seg til, kommer ikke av seg selv. Hvis vi ønsker at den skal være der den hele tiden har vært planlagt, så må vi si fra om dette nå i høringsperioden som varer fram til 26. mai. La meg gi to gode grunner til å at sambrukskirken bør ligge ved Fornebu S.

SLIK: – Vi må få til denne sambrukskirken på Fornebu S som har vært planlagt i så mange år, skriver sogneprest Thomas Wagle. Her med en modell utarbeidet av arkitekt Aina Dahle. Foto: PAAL ALME

For det første er denne kirketomten ideell for en frittstående sambrukskirke. Den er sentralt beliggende der folk er, med gangavstand til skoler, t-bane og kjøpesenter. Med sambrukskirken plassert ved Fornebu S vil man få et fantastisk torg mellom kjøpesenter og kirken der det vil være yrende liv. I tillegg er tomten stor nok til å bygge en sambrukskirke der vi kan få plass til mange gode møteplasser som Fornebu sårt trenger. I mulighetsstudien for sambrukskirken som Fornebulandet menighet har fått utviklet, har vi i tillegg til kirkerom tegnet inn konsertarena, bibliotek, kafé, Fornebupiloten, Fornebu Gjenbruk, livssynsåpent rom og ungdomsklubb for å nevne noe. Kirketomten har også kapasitet til et enda større bygg enn mulighetsstudien legger opp til. Kirketomten ved Fornebu S er også det grønne valget: Bygger man der, slipper man å bygge nye parkeringsplasser. Det foreligger nemlig en avtale om at sambrukskirken skal kunne benytte seg av parkeringsanlegget til Fornebu S kjøpesenter.

Det andre hovedargumentet for bygging av sambrukskirke på kirketomten på Fornebu S er at kirketomten åpner for tidlig byggestart. Det haster med å få bygget sambrukskirken. Folk trenger møteplasser nå og ikke først om 20-30 år! På informasjonsmøtet om KDP3 på Scandic Fornebu 23. april i år sa rådmannen at de så for seg at byggingen av Fornebu antakeligvis ville vare til 2045. Når vi så vet at Koksaområdet, der kirken foreslås flyttet, er noe av det siste som vil bli utbygget, så er dette et sterkt argument for å velge kirketomten ved Fornebu S. Når Fornebu er ferdig utbygget vil Fornebulandet være en av landets største menigheter med kanskje over 20000 medlemmer. Vi tror ikke det klokt å vente til alle disse har flyttet hit med å få på plass de viktigste møteplassene. For å skape godt oppvekstmiljø trenger man gode møteplasser fra starten av.

Det e itjnå som kjæm tå sæ sjøl. Hvis du ønsker at det skal komme en sambrukskirke på kirketomten ved Fornebu S så er tiden inne for å si fra nå. Snakk om det med familie, venner, naboer og gjerne med politikerne! Send inn ditt eget høringssvar eller hør med vel’et du tilhører! Vi må få til denne sambrukskirken på Fornebu S som har vært planlagt i så mange år! Den kommer ikke av seg selv, men kanskje hvis vi er mange som står sammen. Sammen kan vi unngå at dagens dåpsbarn skal måtte bli 27 år gamle før de får henge på en bra ungdomsklubb på sambrukskirken.

17. mai på Snarøya

Korpset går ny rute på 17. mai i år!

Blir det siste gangen vi får se korpset på denne ruten?

17. mai-komiteen har i år besluttet, i samarbeid med Snarøya skoles musikkorps, at ruten de skal gå fra kirken til skolen – skal gå «strake vegen». 

Det betyr at Halden og Rolfstangen i år ikke får gleden av korps og alle skolebarna 17. mai om morgenen – og korpset selv, får en langt kortere rute å marsjere, enn de ha hatt de siste årene.

Morgentoget på Langodden inkluderes heller ikke i år i spilleruten – det blir rett og slett for mye. Her må de som tidligere ble vekket av livlig hornmusikk, i år finne alternative måter å bli vekket på.   🙂

 

Endringen er kommet, etter at korpset også har tatt ansvar for spilling og musikk på Storøya skole. Dette har medført så mye spilling og marsjering, at flere var nærmest utslitt etter at oppdragene var gjennomført. Og de unge må jo også selv få feiret at det er nasjonaldagen vår!

Så altså;  – kortere rute – men mer opplagte musikanter. 

Vi gleder oss til dagen – og legger inn en liten bildeserie hvor vi kan mimre over «forgagne tider». 

Hageavfallsaksjonen 2018

Aksjonen er behørig bekjentgjort på Facebook –

og i invitasjon til Årsmøte 2018.

Vi minner allikevel om at våre medlemmer er velkomne til å legge ut lettere hageavfall, slik vi beskriver det i vår invitasjon.

Årsmøte 2018 vel i havn

«Stinn brakke» på årsmøte 2018

Årsmøte 2018 ble avholdt på Scandic hotel, mandag 23. april.

Rekordoppmøte – med over  60 medlemmer i salen, gjorde at styret var like ved å ha 10 % av medlemsmassen til stede – noe som kreves for å få umiddelbart gjennomslag for vedtektsendringene som var foreslått.  Det manglet noen medlemmer for å få dette gjennom, da det viste seg at enkelte av de fremmøtte var ektefeller – som ikke har stemmerett. (Kun én stemme per husstand)

Den tidligere annonserte ekstraordinære generalforsamling mandag 7. mai 2018 Kl. 19:00, opprettholdes.

Her vil vi eventuelt kunne vedta de tre forslagene med simpelt flertall.

Se de tre forslagene til vedtektsendringer:

 • Grensejustering
 • Formannstittel
 • Styrets medlemmer – antall

– under invitasjon til årsmøte lenger ned på dette nettstedet.

Styret ønsker velkommen til møtet!

Bli lys!

Vellets prosjekt «Bli lys» – der målsettingen er å få lys på våre stier gangveier, går sin gang.

Vi er endelig i god prosess med kommunen – men det kreves et ganske omfattende arbeid med å organisere kartskisser, stolper og lyspunkter, for å gi kommunen mulighet til å legge inn dette i sine planer, der det måtte passe. Der det ikke passer inn, spilles ballen tilbake til vellet – og vi må vurdere hva vi har anledning til å gå inn på av ordninger.

Vi holder i oppgaven – og i mellomtiden får vi glede oss over at det blir lysere for hver dag. 🙂

Her med soloppgang over Nesodden.

Snarøykilen Båthavn inviterer…..

Det innkalles herved til årsmøte i Snarøykilen Båthavn

Torsdag 8 Mars 2018 Kl. 19:00-21:00

Årsmøtet vil bli avholdt i klubbhuset til Bærum Seilforening (tidligere Vestfjorden Seilforening) i Bruksveien 83.

Her finner du alle dokumentene:

Snarøykilen Båthavn Innkalling til Årsmøte 2018 final

Snarøykilen Båthavn Årsberetning 2017-final

Snarøykilen Båthavn Driftsresultat pluss balanse 2017-final

Snart er det igjen tid for å nyte dette..

Årsmøte 2018 – Mandag 23. april 2018 kl. 19.00

Området som bløir berørt av styrets forslag til vedtektsendringer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018 i Snarøen vel

I henhold til lover for Snarøen Vel skal innkalling til årsmøtet skje skriftlig med 14 dagers varsel.

Det innkalles herved til årsmøte.

Dato: Mandag 23. april 2018 kl. 19:00

Sted: Scandic Hotel Fornebu

Til behandling foreligger;

 1. Godkjenning av innkallingen
 2. Oppnevning av møteleder og referent
 3. Referat fra årsmøtet 2017
 4. Årsberetning 2017
 5. Årsregnskap 2017 med revisjonsberetning
 6. Budsjett for 2018 og fastsettelse av kontingent
 7. Snarøykilen båthavn
 8. Forslag til vedtektsendringer
 9. Valg av foreslåtte kandidater til styret
 10. Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes skriftlig til;

post@snaroenvel.no innen to uker før årsmøtet

PROGAM FOR ÅRSMØTET

 • Årsberetning
 • Regnskap og beretninger
 • Forslag til vedtektsendringer
 • Valg
 • Pause med enkel servering
 • Foredrag – avklares senere og bekjentgjøres på vellets hjemmeside.

SAK 8: REDEGJØRELSE FOR OG FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER

Styret foreslår følgende vedtektsendringer;

 •  § 3 Velområdets avgrensning

Som følge av at Fornebu bygges ut med boliger og at Fornebulandet Vel er etablert,  har styrene i Snarøen Vel og Fornebulandet Vel hatt behov for avklaring av sine respektive velgrenser.

Den nye grensen mot Fornebulandet vel foreslås endret.  (se kartskisse og forklarende tekst).

 •  § 3 foreslås endret fra;

Snarøen Vel omfatter området utenfor flyforlegningen inklusive Geita, Vassholmen og Holsa.

til;

Snarøen Vel omfatter Snarøya, inklusive Geita, Vassholmen og Holsa, samt Hundsund grendesenter og Snarøya sportsklubb.

Rolfstangen boligsameie er ikke inkludert i vårt velområde.

Stiplet område utgår fra Snarøen vel og vil fremover forvaltes av Fornebulandet vel.

Endringsforslag Styret:

 •  § 5 Årsmøtet

 • Styret i Snarøen Vel skal ifølge § 5 (Årsmøtet), 6. ledd, kulepunkt 8 (Valg) bestå av 9 medlemmer pluss  formann.

Styret mener det vil være mer hensiktsmessig – og at styret vil fungere bedre med 7 medlemmer pluss formann.  Videre mener styret at det er naturlig å endre tittelen ”formann” til ”styreleder”.

 •  § 6, 6. ledd, kulepunkt 8 foreslås endret fra:
 • Valg

Formann

9 styremedlemmer

2 revisorer

Forvaltningsutvalgets medlemmer

Valgkomité med 3 medlemmer for ett år

Eventuelt 2 personer til å undertegne protokollen fra møtet

Til: (nytt forslag til vedtak)

 • Valg

Styreleder

7 styremedlemmer

Revisor

Forvaltningsutvalgets medlemmer

Valgkomité med 3 medlemmer for ett år

Eventuelt 2 personer til å undertegne protokollen fra møtet

 Det følger av vedtaket at titlene formann og viseformann endres til leder og nestleder der disse ellers nevnes i Snarøen Vel sine lover.

 

 • §6 Styret

Dersom styret får tilslutning til forslaget om å redusere antall styremedlemmer fra 9 + styreleder til 7 + styreleder er det naturlig at styret reduserer antallet styremedlemmer som må være til stede for å være beslutningsdyktig tilsvarende.

 

 • §6 første ledd, 2. setning foreslås endret fra;

Styret er beslutningsdyktig når formannen eller viseformannen samt minst 4 av de øvrige styremedlemmene er til stede

Til

Styret er beslutningsdyktig når styreleder eller nestleder samt minst 3 av de øvrige styremedlemmene er til stede

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2018

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2018

 • § 11 i Lover for Snarøen Vel lyder:

Endring i lovene kan bare foretas av årsmøtet.

Forslag om slike endringer må være innkommet til styret senest 2 måneder før årsmøtet og skal kunngjøres sammen med innkallingen til dette.  Lovendringen kan bare avgjøres med 2/3 flertall av de avgitte stemmer når minst 10% av medlemmene er til stede. Er årsmøtet ikke beslutningsdyktig etter denne bestemmelse, skal styret innkalle til et ekstraordinært årsmøte eller ta saken opp på neste ordinære årsmøte.  Dette årsmøtet er i så fall beslutningsdyktig uansett fremmøte.  Orientering om lovendring skal sendes Bærum Velforbund.

Da det antas at mindre enn 10% av medlemmene i Snarøen Vel vil være til stede på det ordinære årsmøtet kalles det herved inn til ekstraordinært årsmøte for å stedfeste de foreslåtte vedtektsendringene.

Til behandling foreligger;

Stadfestelse av forslag til vedtektsendringer.

 

Redegjørelse for og forslag til endringer i Snarøen Vel sine Lover er de samme som i nærværende innkalling.

Dato:     Mandag 7. mai 2018 Kl. 19:00

Sted;     Scandic Hotel Fornebu

Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen til årsmøte 2018 og eventuelt et ekstraordinært møte – og håper på stor deltakelse.

Det vil bli servert kaffe og nybakt kringle fra Fardahls bakeri i pausen på Årsmøte 2018. Nok en grunn til å møte opp.  🙂

 

Grensejustering Snarøen vel

Grensejustering Snarøen vel – §3 i Vedtektene

Stiplet område utgår fra Snarøen vel og vil fremover forvaltes av Fornebulandet vel.

De gamle grensene for Snarøen vel har i vedtektene en tekst som ikke lenger er helt presis;

”Snarøen Vel omfatter området utenfor flyforlegningen inklusive Geita, Vassholmen og Holsa.”

Etter at Fornebu flyplass ble nedlagt og boligbyggingen på det gamle flyplassområdet tok til, er det flere områder som naturlig hører inn under Fornebulandet vel.

Snarøen vels grenser foreslås derfor justert på to punkter:

Første endring:

Blokker beliggende på innsiden av Langoddveien, fra krysset ved Lilleruts vei ved Snarøya Tennisklubb, innlemmes i Fornebulandet vel.

Ny grense for Snarøen vel blir inn, langs Lilleruts vei til oversiden av Snarøya sportsklubbs idrettsanlegg. Herfra i rett linje bak barnehage og Hundsund grendesenter, til man møter Snarøyveien bak boligene i ”Rusegropa”.

Herfra følger grensen langs Snarøyveien, til krysset ved Rolfstangveien.

Andre endring:

Fra krysset der Rolfstangveien tar av fra Snarøyveien, følger grensen Rolfstangveien på oversiden;

(syd – og sydøstsiden) av alle nye blokker i Rolfstangen boligsameie.

Ved siste blokk på venstre side, går ny grense 90 grader nordlig retning, mot sjøen. (I retning Sjøflyhavna kro.)

Hensikten med denne justering, er å innlemme alle blokkene i Rolfstangen boligsameie i Fornebulandet vel.

Begrunnelsen er, at alle boligene i Rolfsbukta boligsameie, er med i Fornebu boligsameie – og betaler årlig bidrag til Fornebuparken.

Styret i Snarøen vel, styret i Fornebulandet vel – og Bærum velforbund, er alle enige om at dette er en fornuftig løsning.

Disse endringer  fremmes som styrets forslag til vedtektsendringer på vellets årsmøte i april. 

Speilblankt

Ikke enkelt å ferdes på våre stier og veier for tiden….

Ja, vi føler det på kroppen, alle og enhver. Og noen kanskje mer enn andre, etter knall og fall på glattisen.

Vellet gjør det vi kan for å avhjelpe problemene – vi har nå bestilt og fått levert propp fulle kasser med strøsand til vårt distrikt, som vi håper vil avhjelpe litt.

Når kommunen så tar sin del av strøjobben – og den enkelte private oppsitter sørger for å dekke egne områder, burde vi være relativt godt dekket, men her er det hyggelig om flere tar litt ansvar for sitt nærområde.

«Strør vellet»?

Styreleder har fått mange telefoner i det siste, med spørsmål om sand og strøing. På generelt grunnlag må vi da svare, at vellet ikke har kapasitet verken til å strø eller måke. Vi kjøper inn strøsand, som er til bruk på vellets stier og veier – og håper at de private vei-stubber vi har mange av på øya, sørger for egne opplegg.

 

 

 

Vi har oppdatert oversikt over strøkasser, som er utplassert på følgende steder:

Alle vellets strøsandkasser skal nå være fulle igjen.

 • Kartreferanse nr.  1  – Haldenveien 26-30
 • Kartreferanse nr.  2  – Pelvikveien – inngang til sti
 • Kartreferanse nr.  3  – Haldenskogveien – øverst ved sti
 • Kartreferanse nr.  4  – Haldenveien 51
 • Kartreferanse nr.  5  – Teistveien
 • Kartreferanse nr.  6  – Halden Terrasse
 • Kartreferanse nr.  7  – Mario Caprinos vei
 • Kartreferanse nr.  8  – Snarøyveien 145 b
 • Kartreferanse nr.  9  – Ropernveien v/nedgang Tranga
 • Kartreferanse nr. 10 – Ropernveien 8c – Sti mot Horsletjernet
 • Kartreferanse nr. 11 – Ropernveien – toppen av Brattbakken
 • Kartreferanse nr. 12 – Nonnebakken
 • Kartreferanse nr. 13 – Fürstenga
 • Kartreferanse nr. 14 – Strømstangveien 4 – 6 – 8

Lions Ski Run 2018

Søndag 11. februar må du snarest merke av i kalenderen.  Ikke bare er det morsdag denne søndagen, men i tillegg får vi frislipp av mange små løver i Fornebuparken. Så her blir det liv og røre!

Lions Snarøya – Fornebu trår til med sitt årlige skirenn – som i år gir mulighet for en «TRIPPEL»;  Det er tilbud om langrenn – og alle får premie.  Det er tilbud om hopp i mini-bakke som rigges opp i løpet av helgen. Og i tillegg kan barna få gå på skøyter på dammen.  Og kanskje mor får skøyter i morsdagsagave – og hiver seg med på isen?

Ta med barn og barnebarn og møt opp.  Vi lover stor stemning og mye moro!  Og i tillegg støtter du en god sak!